/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

2 / 140

2. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

3 / 140

3. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

4 / 140

4. Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny sprawności:

5 / 140

5. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

6 / 140

6. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

7 / 140

7. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

8 / 140

8. Osierocenie (bereavement) oznacza:

9 / 140

9. Jedną z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

10 / 140

10. Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym NIE jest:

11 / 140

11. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

12 / 140

12. O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

13 / 140

13. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

14 / 140

14. Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

15 / 140

15. Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

16 / 140

16. Cecha N0 w klasyfikacji TNM oznacza:

17 / 140

17. Informacje o epidemiologii nowotworów w Polsce pochodzą z:

18 / 140

18. Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

19 / 140

19. Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest:

20 / 140

20. Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego jest:

21 / 140

21. U chorego z nowotworem przełyku występuje:

22 / 140

22. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

23 / 140

23. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

24 / 140

24. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

25 / 140

25. Dren Penrosa zakładany w trakcie operacji duodenopankreatektomii zabezpieczony jest workiem urostomijnym. Celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

26 / 140

26. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

27 / 140

27. Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

28 / 140

28. W leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje się chirurgiczny drenaż pod kontrolą USG lub KT. Najważniejszymi możliwymi powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

29 / 140

29. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

30 / 140

30. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

31 / 140

31. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

32 / 140

32. Technika aseptyki onkologicznej polega na:

33 / 140

33. System V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

34 / 140

34. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

35 / 140

35. Chory podczas napromieniania powinien:

36 / 140

36. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

37 / 140

37. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

38 / 140

38. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

39 / 140

39. Do powikłań po zamknięciu kolostomii NIE zaliczamy:

40 / 140

40. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

41 / 140

41. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

42 / 140

42. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

43 / 140

43. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

44 / 140

44. Brachyterapia polega na napromienianiu:

45 / 140

45. Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą:

46 / 140

46. Radioterapia jest metodą leczenia:

47 / 140

47. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

48 / 140

48. Preferowanym miejscem do wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej jest:

49 / 140

49. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

50 / 140

50. Ileostomia pętlowa, protekcyjna wyłaniana bywa często m.in. dla ochrony zespolenia po przedniej niskiej resekcji odbytnicy. Na wystąpienie nieszczelności zespolenia narażeni są w szczególności pacjenci:

51 / 140

51. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

52 / 140

52. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

53 / 140

53. Dysfagia jest to:

54 / 140

54. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

55 / 140

55. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą:

56 / 140

56. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

57 / 140

57. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

58 / 140

58. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

59 / 140

59. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

60 / 140

60. W zaleceniach żywieniowych pacjentów poddanych chemioterapii NIE zaleca się:

61 / 140

61. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

62 / 140

62. Nowotwory o podłożu dziedzicznym można podejrzewać, gdy nowotwór:

63 / 140

63. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

64 / 140

64. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

65 / 140

65. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

66 / 140

66. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

67 / 140

67. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

68 / 140

68. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

69 / 140

69. Igła w porcie naczyniowym, prawidłowo dobrana, zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem, bez oznak zakażenia, może pozostać do:

70 / 140

70. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

71 / 140

71. Czynniki wpływające na odmowę wyrażenia zgody pacjenta na poddanie się operacji to:

72 / 140

72. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

73 / 140

73. Najczęstszym objawem anemii jest:

74 / 140

74. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

75 / 140

75. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

76 / 140

76. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

77 / 140

77. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

78 / 140

78. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

79 / 140

79. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

80 / 140

80. Gimnastyka oddechowa, technika:

81 / 140

81. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

82 / 140

82. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

83 / 140

83. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

84 / 140

84. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

85 / 140

85. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

86 / 140

86. Najczęstszymi guzami śródpiersia środkowego u dzieci są:

87 / 140

87. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

88 / 140

88. Guz Wilmsa jest nowotworem:

89 / 140

89. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

90 / 140

90. Histiocytoza (LCH) jest chorobą:

91 / 140

91. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

92 / 140

92. Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

93 / 140

93. ALL (acute lymphoblastic leukemia) jest:

94 / 140

94. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

95 / 140

95. Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka jest:

96 / 140

96. Żywienie parenteralne wymagające dłuższego stosowania, powinno podawać się do:

97 / 140

97. Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

98 / 140

98. Hiperalgezja jest to:

99 / 140

99. U chorych onkologicznych leczonych z powodu cukrzycy, u których występują trudności w kontroli glikemii lub insulinooporność należy:

100 / 140

100. Główne objawy niedożywienia typu marazmus to:

101 / 140

101. Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są to bóle spowodowane:

102 / 140

102. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

103 / 140

103. Oznaką świadczącą o śmierci NIE jest:

104 / 140

104. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

105 / 140

105. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

106 / 140

106. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli:

107 / 140

107. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

108 / 140

108. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

109 / 140

109. Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

110 / 140

110. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

111 / 140

111. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

112 / 140

112. Igła Butterfly służy do:

113 / 140

113. Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

114 / 140

114. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

115 / 140

115. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

116 / 140

116. Po mastektomii drenaż limfatyczny polega na delikatnym uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

117 / 140

117. Główną przyczyną wyniszczenia nowotworowego są/jest:

118 / 140

118. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

119 / 140

119. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

120 / 140

120. Głównymi wskazaniami do paliatywnej radioterapii chorych z przerzutami do kości NIE są/jest:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%