/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. W oddziałach neonatologicznych o III stopniu referencyjności pomieszczenia pomocnicze mogą być wspólne dla części oddziału intensywnej opieki, pośredniej i ciągłej. Ponadto oddział powinien dysponować pomieszczeniem do sterylizacji inkubatorów oraz brudownikiem o powierzchni:

2 / 140

2. Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do rokowania, oznacza:

3 / 140

3. Zasada „minimal handling” głosi, że pielęgnacja i leczenie opierają się na zapewnieniu komfortu cieplnego, spokoju, delikatnym wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-leczniczych z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

4 / 140

4. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się  na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

5 / 140

5. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

6 / 140

6. Akceleracja rozwoju, to:

7 / 140

7. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

8 / 140

8. Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka sugerować mogą:

9 / 140

9. U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut po urodzeniu, dochodzi d o normalizacji oddechów. Ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

10 / 140

10. Gdy noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, to traci ciepło poprzez:

11 / 140

11. Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego noworodka jest prawdziwa:

12 / 140

12. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

13 / 140

13. Nerw trójdzielny u noworodka można sprawdzić poprzez ocenę:

14 / 140

14. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka poniżej 10 centyla dla wieku i płci oznacza dziecko:

15 / 140

15. Podczas badania przedmiotowego wywołując objaw oczu lalki można ocenić nerw czaszkowy:

16 / 140

16. Odruch ssania pobudzają:

17 / 140

17. Skala Brazeltona służy do oceny:

18 / 140

18. Perły Epsteina to:

19 / 140

19. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

20 / 140

20. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

21 / 140

21. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

22 / 140

22. 10 kroków do Udanego Karmienia Piersią to główne założenia:

23 / 140

23. Przedłużająca się u noworodka sinica centralna, pomimo obecności własnej spontanicznej aktywności oddechowej i prawidłowej czynności serca, jest wskazaniem do:

24 / 140

24. Zmiany na skórze noworodka spowodowane wpływem hormonów matki, t o:

25 / 140

25. Podczas karmienia noworodka, u matki bezpośrednio po porodzie ukończonym cięciem cesarskim, zalecana jest pozycja:

26 / 140

26. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny:

27 / 140

27. D w i e fazy opróżniania żołądka - szybka i wolna, s ą obecne u noworodka do:

28 / 140

28. Dominacja bakterii bifidogennych hamuje rozwój bakterii patogennych na skutek:

29 / 140

29. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

30 / 140

30. Nieprawdą jest, że:

31 / 140

31. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

32 / 140

32. Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą:

33 / 140

33. Które z poniższych schorzeń NIE jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki:

34 / 140

34. Podczas stosowania fototerapii u noworodka może wystąpić zwiększenie nieodczuwalnej utraty wody o:

35 / 140

35. Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

36 / 140

36. U zdrowego noworodka najwyższą aktywność wykazuje enzym trzustkowy:

37 / 140

37. Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:

38 / 140

38. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

39 / 140

39. Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

40 / 140

40. Objawem nietolerancji podaży parenteralnej lipidów jest poziom trójglicerydów w surowicy krwi, powyżej:

41 / 140

41. Żywienie pozajelitowe może być zakończone, jeżeli:

42 / 140

42. U noworodka pieluszki należy zmieniać:

43 / 140

43. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

44 / 140

44. Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

45 / 140

45. Zaburzenia oddychania występujące zwłaszcza u wcześniaków s ą wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

46 / 140

46. Poprzez utrzymanie procedur medycznych jako elementu opieki paliatywnej na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej rozumie się następujące działania, za wyjątkiem jednego:

47 / 140

47. Podczas żywienia troficznego zaleca się podawanie siary lub mleka z banku w ilości 0 - 2 4 ml/kg m.c./dobę ze stopniowym zwiększaniem porcji, pod ścisłą obserwacją tolerancji pokarmu przez dziecko. W przypadku dobrej tolerancji podaż enteralną można zwiększać w tempie:

48 / 140

48. Do działań pielęgniarskich wspierających w warunkach szpitalnych kontakty rodziców z dzieckiem urodzonym przedwcześnie należą:

49 / 140

49. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION jest:

50 / 140

50. Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

51 / 140

51. Do wystąpienia R D S (respiratory distress syndrome) u noworodka predysponuje:

52 / 140

52. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia płucnego u noworodka donoszonego jest:

53 / 140

53. Względnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki jest:

54 / 140

54. Dostateczną ilość surfaktantu stwierdza się w płucach noworodka, po:

55 / 140

55. Do czynników ryzyka wystąpienia drożnego przewodu tętniczego (PDA) nie zalicza się:

56 / 140

56. Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego:

57 / 140

57. Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

58 / 140

58. Do zasad opieki nad noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków NIE zalicza się:

59 / 140

59. Zamartwica jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, powstałych wskutek niedostatecznego zaopatrzenia płodu i noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

60 / 140

60. Do wad wrodzonych u dziecka, które mogą być związane ze spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

61 / 140

61. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

62 / 140

62. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

63 / 140

63. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

64 / 140

64. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka:

65 / 140

65. Głównym wskaźnikiem prawidłowego żywienia jest przyrost masy ciała wynoszący ok.:

66 / 140

66. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

67 / 140

67. Do objawów klinicznych niedrożności smółkowej jelit należy/należą:

68 / 140

68. Najczęściej występujące pierwotne przyczyny wywołujące zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), to:

69 / 140

69. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się:

70 / 140

70. Nieprawdą jest, że w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C transmisja wertykalna w okresie ciąży:

71 / 140

71. Ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest wykładnikiem dojrzałości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Nieprawdą jest że:

72 / 140

72. Podczas diagnostycznej punkcji lędźwiowej wykonywanej u noworodka, igła punkcyjna powinna być wprowadzana do:

73 / 140

73. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

74 / 140

74. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

75 / 140

75. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

76 / 140

76. W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

77 / 140

77. Noworodek powinien oddać smółkę:

78 / 140

78. Zgodnie ze schematem Kramera, d o klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

79 / 140

79. Szerokie ciemiączko przednie występuje u noworodków:

80 / 140

80. Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

81 / 140

81. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

82 / 140

82. Polidaktylia i rozszczep podniebienia to wrodzone wady rozwojowe wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych. Są to wady typu:

83 / 140

83. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka:

84 / 140

84. Do czynników ryzyka wystąpienia drożnego przewodu tętniczego (PDA) NIE należy:

85 / 140

85. Wśród objawów klinicznych sepsy u noworodka, wymienia się:

86 / 140

86. Podwojenie palców (polydactylia) występuje:

87 / 140

87. Wskaż chorobę, w grupie jednostek chorobowych u noworodka określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE jest wirus:

88 / 140

88. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

89 / 140

89. Proces odłączenia od respiratora rozpoczyna się o d obniżenia wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

90 / 140

90. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest:

91 / 140

91. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

92 / 140

92. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą

93 / 140

93. U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

94 / 140

94. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym, pomija się podaż:

95 / 140

95. U noworodka podłączonego d o aparatu Infant Flow, gromadzi się w obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy:

96 / 140

96. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

97 / 140

97. U noworodka we wstrząsie, który nie odpowiada na resuscytację, należy podać płyny wypełniające łożysko naczyniowe:

98 / 140

98. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja:

99 / 140

99. Rekomendowana saturacja hemoglobiny u noworodków wynosi:

100 / 140

100. Surfaktant jest to:

101 / 140

101. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

102 / 140

102. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

103 / 140

103. Wśród klinicznych objawów zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:

104 / 140

104. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

105 / 140

105. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

106 / 140

106. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

107 / 140

107. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

108 / 140

108. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

109 / 140

109. Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana jest wśród noworodków z masą ciała:

110 / 140

110. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

111 / 140

111. Noworodek zaintubowany rurką intubacyjną o średnicy 3, 5 mm , powinien być odśluzowany cewnikiem o rozmiarze:

112 / 140

112. Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka:

113 / 140

113. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

114 / 140

114. Martwicze zapalenie jelit (NEC) u noworodka jest chorobą na tle niedokrwienia i niedotlenienia jelit, szczególnie u skrajnie niedojrzałych dzieci. Może ono wystąpić:

115 / 140

115. Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

116 / 140

116. Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

117 / 140

117. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

118 / 140

118. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

119 / 140

119. U noworodka przedwcześnie urodzonego wystąpiły od pierwszych godzin życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

120 / 140

120. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%