/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny sprawności:

2 / 140

2. Który z preparatów, stosowany w leczeniu onkologicznym, zalicza się do leczenia niekonwencjonalnego:

3 / 140

3. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

4 / 140

4. Jedną z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

5 / 140

5. Według programu kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego zatwierdzonego 19.08.2015 r. przez Ministra Zdrowia, pielęgniarka przed jego ukończeniem, musi udokumentować posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego. Posiadanie jakiego dokumentu NIE potwierdza kwalifikacji w zakresie badań fizykalnych:

6 / 140

6. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

7 / 140

7. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki,nosi nazwę:

8 / 140

8. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

9 / 140

9. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

10 / 140

10. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej:

11 / 140

11. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

12 / 140

12. Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

13 / 140

13. Osierocenie (bereavement) oznacza:

14 / 140

14. Jedyny kwartalnik adresowany do pielęgniarek onkologicznych nosi nazwę:

15 / 140

15. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

16 / 140

16. Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest:

17 / 140

17. Po diagnostycznych badaniach obrazowych z podaniem kontrastu, pielęgniarka zaleca pacjentowi:

18 / 140

18. Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są:

19 / 140

19. Cecha T w klasyfikacji TNM określa:

20 / 140

20. Najczęściej występującymi nowotworami wieku dziecięcego są:

21 / 140

21. Dysfagia jest to:

22 / 140

22. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

23 / 140

23. Termin paracenteza oznacza:

24 / 140

24. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

25 / 140

25. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

26 / 140

26. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

27 / 140

27. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

28 / 140

28. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

29 / 140

29. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

30 / 140

30. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

31 / 140

31. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

32 / 140

32. Wskaż zdanie FAŁSZYWE przy podawaniu cytostatyków należy unikać:

33 / 140

33. Ropnie wewnątrzotrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

34 / 140

34. Dla uznania zakażenia związanego z operacją istotny jest czas, jaki upłynął pomiędzy zabiegiem a wystąpieniem objawów. Za zakażenie miejsca operowanego można uznać takie zakażenie, które rozwinęło się:

35 / 140

35. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

36 / 140

36. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

37 / 140

37. Radykalna amputacja piersi „an block” według Halsteada polega na:

38 / 140

38. System VAC (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

39 / 140

39. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

40 / 140

40. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

41 / 140

41. W zaleceniach żywieniowych pacjentów poddanych chemioterapii NIE zaleca się:

42 / 140

42. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

43 / 140

43. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

44 / 140

44. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

45 / 140

45. U chorego z nowotworem przełyku występuje:

46 / 140

46. Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

47 / 140

47. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

48 / 140

48. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

49 / 140

49. Do wad przetok moczowodowo-jelitowych NIE zaliczamy:

50 / 140

50. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

51 / 140

51. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

52 / 140

52. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

53 / 140

53. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

54 / 140

54. Przeciwskazaniem do chirurgicznego założenia gastrostomii NIE jest:

55 / 140

55. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

56 / 140

56. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

57 / 140

57. Nowotwory o podłożu dziedzicznym można podejrzewać, gdy nowotwór:

58 / 140

58. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

59 / 140

59. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

60 / 140

60. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

61 / 140

61. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębiejamy brzusznej szczególnie narażeni są:

62 / 140

62. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

63 / 140

63. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

64 / 140

64. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

65 / 140

65. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

66 / 140

66. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

67 / 140

67. W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wyłonioną stomią NIEzaleca się:

68 / 140

68. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

69 / 140

69. Do podstawowych zasad chirurgii onkologicznej zaliczamy:

70 / 140

70. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

71 / 140

71. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

72 / 140

72. W leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje się chirurgiczny drenaż pod kontrolą USG lub KT. Najważniejszymi możliwymi powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

73 / 140

73. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

74 / 140

74. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

75 / 140

75. Najczęstszym objawem anemii jest:

76 / 140

76. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

77 / 140

77. Gimnastyka oddechowa, technika:

78 / 140

78. W zakresie sporządzania i podawania leków cytostatycznych obowiązuje:

79 / 140

79. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

80 / 140

80. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

81 / 140

81. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

82 / 140

82. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

83 / 140

83. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

84 / 140

84. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

85 / 140

85. Rokowanie w chorobie Hodgkina jest:

86 / 140

86. „Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

87 / 140

87. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

88 / 140

88. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

89 / 140

89. W przebiegu nowotworów płuc u dzieci może występować objaw kaszlu. W zależności od czasu trwania wyróżnia się kaszel przewlekły który trwa:

90 / 140

90. Lokalizacja ogniska pierwotnego mięsaka kościopochodnego najczęściej umiejscowiona jest w:

91 / 140

91. W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

92 / 140

92. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

93 / 140

93. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

94 / 140

94. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

95 / 140

95. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

96 / 140

96. Przy zmianie leczenia morfiną podawaną drogą doustną na podskórną, dawkę należy:

97 / 140

97. Podanie pierwszej dawki morfiny dożylnie należy zawsze poprzedzić podaniem pacjentowi:

98 / 140

98. Z chwilą stwierdzenia objawów depresji oddechowej u chorego przyjmującego opioidy, należy bezzwłocznie podać:

99 / 140

99. Niedożywienie typu mieszanego charakteryzuje się:

100 / 140

100. Główne objawy niedożywienia typu marazmus to:

101 / 140

101. Skala opisowa Likerta służy do pomiaru:

102 / 140

102. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

103 / 140

103. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

104 / 140

104. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej:

105 / 140

105. Pojęciem astenia określa się:

106 / 140

106. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

107 / 140

107. Po mastektomii drenaż limfatyczny polega na delikatnym uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

108 / 140

108. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

109 / 140

109. Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

110 / 140

110. Na okno w hospicjum św. Krzysztofa ofiarował Cicely Saunders, Żyd polskiego pochodzenia:

111 / 140

111. W Polsce opieka paliatywna została oficjalnie włączona w struktury służby zdrowia i stała się przedmiotem kontraktowania świadczeń z NFZ w roku:

112 / 140

112. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była:

113 / 140

113. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

114 / 140

114. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

115 / 140

115. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

116 / 140

116. W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki:

117 / 140

117. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

118 / 140

118. Tanatologia jest rozważaniem o:

119 / 140

119. Igła Butterfly służy do:

120 / 140

120. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%