Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa neonatologicznego.

/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Mycie rąk jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania zakażeniom u noworodka. Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć biżuterię i zegarek oraz dokładnie przy pomocy płynnego mydła:

2 / 140

2. Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do rokowania, oznacza:

3 / 140

3. Zasada „minimal handling” głosi, że pielęgnacja i leczenie opierają się na zapewnieniu komfortu cieplnego, spokoju, delikatnym wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-leczniczych z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

4 / 140

4. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

5 / 140

5. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

6 / 140

6. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 9 0 centyla dla wieku i płci oznacza:

7 / 140

7. Skala Brazeltona służy do oceny:

8 / 140

8. W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:

9 / 140

9. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

10 / 140

10. W celu scharakteryzowania dziecka pod względem kształtowania się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:

11 / 140

11. Nerw trójdzielny u noworodka można sprawdzić poprzez ocenę:

12 / 140

12. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

13 / 140

13. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

14 / 140

14. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

15 / 140

15. Akceleracja rozwoju, to:

16 / 140

16. Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka sugerować mogą:

17 / 140

17. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka poniżej 10 centyla dla wieku i płci oznacza dziecko:

18 / 140

18. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być wykonane:

19 / 140

19. Perły Epsteina to:

20 / 140

20. U noworodka urodzonego o czasie zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

21 / 140

21. Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

22 / 140

22. Jaką ilość pokarmu wypija dziecko w ciągu pierwszych pięciu minut ssania piersi i połykania:

23 / 140

23. Obrzęk piersi najczęściej wynika z:

24 / 140

24. Objawy nietolerancji laktozy u noworodka, to:

25 / 140

25. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

26 / 140

26. Leki wykazujące działanie teratogenne na cewę nerwową, to:

27 / 140

27. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

28 / 140

28. Przeciwskazaniem do karmienia piersią, jest:

29 / 140

29. Czynnik/i wzrostu zawarty/e w mleku matki, to:

30 / 140

30. Podczas karmienia noworodka, u matki bezpośrednio po porodzie ukończonym cięciem cesarskim, zalecana jest pozycja:

31 / 140

31. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

32 / 140

32. Za opóźnione oddzielenie się kikuta pępowiny u noworodka, uważa się:

33 / 140

33. Zmiany na skórze noworodka spowodowane wpływem hormonów matki, t o:

34 / 140

34. Czynnikiem bifidogennym regulującym rozwój acydofilnej flory bakteryjnej jest:

35 / 140

35. Dwie fazy opróżniania żołądka - szybka i wolna, są obecne u noworodka do:

36 / 140

36. Nieprawdą jest, że:

37 / 140

37. Według W H O oraz ESPEGAN wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez:

38 / 140

38. Podczas galaktogenezy następuje:

39 / 140

39. Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant:

40 / 140

40. Zalecanym przez  Zespół d s. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii postępowaniem z noworodkiem na granicy możliwości przeżycia urodzonym w wieku ciążowym 25 0/7 - 25 6/7 (ukończone tygodnie) jest:

41 / 140

41. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się:

42 / 140

42. W sytuacji noworodków urodzonych przedwcześnie, które mogą zacząć próby doustnego przyjmowania pokarmów, należy zwrócić szczególną uwagę na dojrzałość koordynacji łańcucha:

43 / 140

43. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

44 / 140

44. U wcześniaków urodzonych >28 tygodnia życia płodowego, zaleca się utrzymanie SpO2 w zakresie:

45 / 140

45. Niewydolność oddechowa występuje najczęściej u noworodków:

46 / 140

46. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

47 / 140

47. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, c o klinicznie wyraża się:

48 / 140

48. Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad wcześniakiem może udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

49 / 140

49. Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

50 / 140

50. Współczynnik wczesnej umieralności noworodkowej obejmuje zgony noworodków:

51 / 140

51. Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

52 / 140

52. Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

53 / 140

53. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

54 / 140

54. Objawy, takie jak obrzęk części przodującej główki, zwykle na obszarze przekraczającym granice kości czaszki, resorbuje się w ciągu kilku godzin lub dni, nie wymaga leczenia, charakteryzują następujący uraz okołoporodowy:

55 / 140

55. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

56 / 140

56. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

57 / 140

57. Typowe objawy RDS (Respiratory Dystress Syndrome) u noworodka, rozpoczynają się 4 - 6 godzin po urodzeniu, a w najcięższych przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony wysiłek oddechowy oraz:

58 / 140

58. Najczęściej występujące pierwotne przyczyny wywołujące zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), to:

59 / 140

59. Najczulszym wskaźnikiem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub noworodka jest wymiar:

60 / 140

60. Referencyjna objętość pokarmu podawanego enteralnie w postaci mleka kobiecego wynosi:

61 / 140

61. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia płucnego u noworodka donoszonego jest:

62 / 140

62. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka:

63 / 140

63. Polidaktylia i rozszczep podniebienia to wrodzone wady rozwojowe wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych. Są to wady typu:

64 / 140

64. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

65 / 140

65. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

66 / 140

66. Noworodek matki uzależnionej od narkotyków może wykazywać objawy zespołu abstynencyjnego (NAS). Nieprawdą jest, że:

67 / 140

67. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki:

68 / 140

68. Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

69 / 140

69. Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

70 / 140

70. Głównym wskaźnikiem prawidłowego żywienia jest przyrost masy ciała wynoszący ok.:

71 / 140

71. Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

72 / 140

72. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

73 / 140

73. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

74 / 140

74. Siarę można wykorzystać do:

75 / 140

75. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

76 / 140

76. U noworodków hipotroficznych leczenie hipoglikemii przy prawidłowej podaży glukozy może powodować hiperglikemię. Tego rodzaju hiperglikemia może trwać:

77 / 140

77. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika R h , polega na podawaniu matce z czynnikiem:

78 / 140

78. Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

79 / 140

79. Klasyczna postać choroby krwotocznej noworodka, występuje między:

80 / 140

80. Zwężenie cieśni aorty pomiędzy odejściem tętnicy podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to:

81 / 140

81. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy świadczą o:

82 / 140

82. Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest:

83 / 140

83. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

84 / 140

84. Do zasad opieki nad noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków NIE zalicza się:

85 / 140

85. Do wad wrodzonych u dziecka, które mogą być związane ze spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

86 / 140

86. Przy drożnym przewodzie tętniczym (PDA) stwierdza się różnicę między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym przekraczającą:

87 / 140

87. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

88 / 140

88. Mankiet służący do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego powinien obejmować

89 / 140

89. U noworodka w drugiej dobie życia prawidłowa ilość oddanego moczu wynosi:

90 / 140

90. Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka:

91 / 140

91. Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to:

92 / 140

92. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

93 / 140

93. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

94 / 140

94. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja:

95 / 140

95. Działaniem profilaktycznym Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej jest utrzymanie stałej temperatury w sypialni noworodka:

96 / 140

96. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

97 / 140

97. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION jest:

98 / 140

98. W celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna przypadać na:

99 / 140

99. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

100 / 140

100. Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

101 / 140

101. Opiekując się noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow zauważasz spienioną ślinę w jamie ustnej. W celu zachowania drożności przewodu oddechowego:

102 / 140

102. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

103 / 140

103. Proces odłączenia od respiratora rozpoczyna się od obniżenia wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

104 / 140

104. W czasie prowadzenia resuscytacji noworodka intubacja nie powinna trwać dłużej niż:

105 / 140

105. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

106 / 140

106. W hiperglikemii górna granica stężenia glukozy we krwi u noworodka donoszonego wynosi:

107 / 140

107. Nieprawdą jest, że:

108 / 140

108. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

109 / 140

109. U noworodka we wstrząsie, który nie odpowiada na resuscytację, należy podać płyny wypełniające łożysko naczyniowe:

110 / 140

110. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

111 / 140

111. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

112 / 140

112. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

113 / 140

113. Podczas wentylacji ciśnieniowej w respiratorze ustawia się ciśnienie szczytowe wdechu:

114 / 140

114. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

115 / 140

115. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

116 / 140

116. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

117 / 140

117. Noworodek zaintubowany rurką intubacyjną o średnicy 3, 5 mm , powinien być odśluzowany cewnikiem o rozmiarze:

118 / 140

118. Środkiem farmakologicznym niesteroidowym, przeciwzapalnym, stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

119 / 140

119. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

120 / 140

120. Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować lek izawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki ipołożne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charekteru jakie powinna posiadać pielęgniarka / położna i są tom.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która naglezasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejscazdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienieodpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawierainformacje na temat kiedy i dlaczego należyje wykonać.Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk,dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartościkluczowych parametrów opisujących populację, które kształtująjej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku zudzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźnikiefektywności(skuteczności i wydajności), do których zaliczasię:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomośćhierarch i i zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi siędo zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednegoprzymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretnekorzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawieliteratury przedmiotu, że jest to:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 55%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa neonatologicznego w formie wygodnych quizów.

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesiący.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”