/140

WIOSNA 2022

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to:

2 / 140

2. Działaniami prewencyjnymi w zakresie CVD (Cardiovascular Disease - Chorób sercowo-naczyniowych), należy obejmować pacjentów:

3 / 140

3. Badania przesiewowe (skryning) w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego (Cardiovascular of Diseases CVD), wykonuje się w celu:

4 / 140

4. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

5 / 140

5. Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na:

6 / 140

6. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

7 / 140

7. W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta do koronarografii należy uwzględnić odstawienie doustnych leków:

8 / 140

8. Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca NIE wpływa na:

9 / 140

9. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

10 / 140

10. Wskazaniami do kardiowersji są wszystkie z WYJĄTKIEM:

11 / 140

11. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy monitorować:

12 / 140

12. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

13 / 140

13. Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca należy:

14 / 140

14. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to:

15 / 140

15. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

16 / 140

16. Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z WYJĄTKIEM:

17 / 140

17. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w podprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

18 / 140

18. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

19 / 140

19. Wszyscy pacjenci niestabilni hemodynamicznie, z istniejącym zagrożeniem lub już dokonaną dekompensacją układu krążenia mogą być monitorowani hemodynamicznie za pomocą metod inwazyjnych. Zalicza się do nich:

20 / 140

20. Przeciwwskazaniem do wykonania drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji Trendelenbura nie jest:

21 / 140

21. Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy zazwyczaj o zakażeniu:

22 / 140

22. Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej NIE jest:

23 / 140

23. Pletyzmografia służy do:

24 / 140

24. Poliglobulia jest powikłaniem:

25 / 140

25. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) uszkodzenie płuc jest wynikiem:

26 / 140

26. Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść:

27 / 140

27. U chorego po punkcji opłucnej, z powodu usunięcia dużej ilości płynu (>1500 ml), powikłaniem wczesnym będzie:

28 / 140

28. Chory stosując domowe leczenie tlenem (DLT) powinien zwiększyć przepływ tlenu o 1 l/min:

29 / 140

29. U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

30 / 140

30. Przy stosowaniu inhalatorów typu pMDI i nebulizatorów pneumatycznych zaleca się oddychanie:

31 / 140

31. Pielęgniarka obserwując chorego długo unieruchomionego, zauważyła nagły napad duszności, znaczne przyspieszenie tętna, oddechu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, krwioplucie, suchy kaszel, pacjent zgłosił silny ból w klatce piersiowej. Może przypuszczać, że u chorego wystąpił:

32 / 140

32. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

33 / 140

33. Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to:

34 / 140

34. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest:

35 / 140

35. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

36 / 140

36. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu:

37 / 140

37. Czynnikiem ryzyka raka dróg żółciowych jest:

38 / 140

38. Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji:

39 / 140

39. Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać:

40 / 140

40. Po wykonaniu badania ERCP – cholangiopankreatografii wstecznej endoskopowej zaleca się szczególną obserwację:

41 / 140

41. W przygotowaniu pacjenta do enteroklizy należy uwzględnić zastosowanie diety:

42 / 140

42. Chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki otrzymujący substytucyjną terapię enzymatyczną:

43 / 140

43. Istotnym postępowaniem profilaktycznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest utrzymanie jak najdłuższych okresów remisji choroby, dlatego po opanowaniu aktywnej fazy choroby w edukacji chorego pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

44 / 140

44. Wskaż, które z działań pielęgniarskich jest niewłaściwe o opiece nad chorym z kłębuszkowym zapaleniem nerek:

45 / 140

45. Do powikłań dializy otrzewnowej należy/ą:

46 / 140

46. Pacjent po przeszczepie nerki otrzymuje leki immunosupresyjne. Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać

47 / 140

47. W przewlekłej chorobie nerek szron mocznicowy spowodowany jest:

48 / 140

48. Typowym objawem nefropatii zaporowej jest:

49 / 140

49. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku wcześniejszego paciorkowcowego zapalenia gardła (1-2 tygodnie wcześniej) i manifestuje się następującymi objawami: obrzęki, nadciśnienie tętnicze i zmiany w moczu o charakterze krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:

50 / 140

50. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do przeszczepiania nerki jest/są:

51 / 140

51. W chorobie nadciśnieniowej jednym z pierwszych objawów świadczących o uszkodzeniu nerek jest występowanie:

52 / 140

52. Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL- extracorporeal shock wave lithotripsy) to metoda polegająca na:

53 / 140

53. Badanie obrazowe układu moczowego, które polega na bezpośrednim oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika, to:

54 / 140

54. W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

55 / 140

55. U kobiet otyłych istnieje wzrost ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe, a zwłaszcza na:

56 / 140

56. Chorująca na cukrzycę od 8 lat 50-letnia pacjentka ma podwyższony poziom cholesterolu. W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na:

57 / 140

57. Polidypsja oznacza:

58 / 140

58. Opracowując program edukacyjny dla chorych na cukrzycę, pierwszym etapem jest:

59 / 140

59. Wartość BMI 21,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

60 / 140

60. Do przyczyn hipoglikemii u chorych z cukrzycą należy:

61 / 140

61. Stanem zagrożenia życia w przebiegu nieleczonej i ciężkiej niedoczynności tarczycy, jest:

62 / 140

62. Ciężkim powikłaniem nieleczonej niedoczynności tarczycy w wieku dorosłym jest:

63 / 140

63. Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc powinno być:

64 / 140

64. Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

65 / 140

65. Typowym objawem w moczówce prostej jest:

66 / 140

66. Glukagon można podać:

67 / 140

67. Przełom tyreotoksyczny jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. Do charakterystycznych objawów zaliczamy:

68 / 140

68. Kompleksowe leczenie cukrzycy polega na łączeniu metod farmakologicznych oraz niefarmakologicznych i obejmuje:

69 / 140

69. Zmiany skórne o podłożu autoimmunologicznym tzw. obrzęk przedgoleniowy jest objawem patognomonicznym:

70 / 140

70. Na pełnoobjawowy przełom tarczycowy składa się m.in. wysoka gorączka >38-40˚C. Pielęgniarka uczestnicząc w procesie terapeutycznym powinna unikać:

71 / 140

71. Systematyczna zmiana miejsc wstrzyknięć insuliny pozwoli pacjentowi ustrzec się przed zanikiem tkanki tłuszczowej w miejscu podawania insuliny, nazywanym:

72 / 140

72. Jak należy prawidłowo obliczyć wskaźnik WHR (waist-hip ratio)

73 / 140

73. Hemofilia A jest:

74 / 140

74. Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych należą:

75 / 140

75. Oddawanie komórek krwiotwórczych jest zabiegiem:

76 / 140

76. Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

77 / 140

77. Przy niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego morfologia krwi będzie podobna jak w niedokrwistości:

78 / 140

78. Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

79 / 140

79. Ostre powikłania poprzetoczeniowe dzielą się na łagodne, średnio ciężkie oraz zagrażające życiu. Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

80 / 140

80. Wchłanianie żelaza hemowego:

81 / 140

81. Niedokrwistość Addisona – Biermera jest niedokrwistością:

82 / 140

82. W ostrej białaczce szpikowej leczenie, które ma na celu: zapobieganie zakażeniom, leczenie skazy krwotocznej, leczenie niedokrwistości, właściwe odżywianie, pomoc psychologiczną, to:

83 / 140

83. Na pierwszym stopniu drabiny analgetycznej znajdują się:

84 / 140

84. Typowe objawy leukostazy, to:

85 / 140

85. Neutropenia oznacza:

86 / 140

86. Jeśli u pacjenta występuje hiperleukocytoza powyżej 100tys./μl to pielęgniarka powinna obserwować go pod kątem występowania u niego:

87 / 140

87. W chorobie zwyrodnieniowej:

88 / 140

88. Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

89 / 140

89. W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK):

90 / 140

90. Przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do powstania nacieków z limfocytów w gruczołach wydzielania zewnętrznego i upośledzenia ich czynności oraz do zmian zapalnych w wielu układach i narządach, to:

91 / 140

91. W okresie remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

92 / 140

92. Obecność czynnika reumatoidalnego można stwierdzić w:

93 / 140

93. Leczenie fizykalne w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

94 / 140

94. Metotreksat jest głównym lekiem stosowanym u chorych na RZS cechującym się:

95 / 140

95. Większość leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych:

96 / 140

96. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

97 / 140

97. Przeciwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

98 / 140

98. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

99 / 140

99. Do czynników modyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zależnych od występowania chorób oraz zaburzeń metabolicznych, należą:

100 / 140

100. Do najistotniejszych powikłań krążeniowych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

101 / 140

101. Do szpitala przybył pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami mowy o charakterze potoku słów, brakiem rozumienia przekazu słownego. Pielęgniarka powinna podjąć działania charakteryzujące się:

102 / 140

102. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

103 / 140

103. Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

104 / 140

104. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

105 / 140

105. Do oddziału przejęto pacjenta z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego mózgu. Pacjent przytomny, z zaburzeniami oddechowymi, z nietrzymaniem moczu, afazją i niedowładem połowiczym. Działania pielęgniarskie będą polegały na:

106 / 140

106. W ocenie stanu klinicznego pacjentów z SM, można posłużyć się skalą:

107 / 140

107. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

108 / 140

108. Do oceny stopnia zaawansowania choroby Parkinsona służy skala:

109 / 140

109. Wskaż jakie pozycje ciała nie utrudniają odpływu krwi żylnej z mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego:

110 / 140

110. Najczęściej występującym powikłaniem po nakłuciu lędźwiowym jest:

111 / 140

111. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

112 / 140

112. Spośród wymienionych, do wielkich zespołów geriatrycznych zaliczamy:

113 / 140

113. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

114 / 140

114. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

115 / 140

115. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

116 / 140

116. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

117 / 140

117. Objawy hiperkalcemii, to:

118 / 140

118. Efektywność opieki określana bywa najczęściej przez ocenę jakości życia chorych oraz satysfakcję z opieki. Którego narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych

119 / 140

119. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

120 / 140

120. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 38%

0%