/140

WIOSNA 2021

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

2 / 140

2. Pacjentka z przewlekłą niewydolnością serca zgłasza pielęgniarce przy przyjęciu do szpitala utratę apetytu, spadek mobilności oraz znaczną utratę masy ciała > 6% w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy. Może to świadczyć o:

3 / 140

3. Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

4 / 140

4. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

5 / 140

5. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to:

6 / 140

6. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

7 / 140

7. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

8 / 140

8. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to:

9 / 140

9. We wczesnej diagnostyce klinicznej zawału serca, największe znaczenie posiada oznaczenie:

10 / 140

10. Pielęgniarka, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak:

11 / 140

11. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego, w pierwszej kolejności należy wykonać:

12 / 140

12. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

13 / 140

13. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

14 / 140

14. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

15 / 140

15. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

16 / 140

16. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

17 / 140

17. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy monitorować:

18 / 140

18. Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca należy:

19 / 140

19. W celu zobiektywizowania wywiadu i oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności należy zapytać pacjenta o:

20 / 140

20. Plwocina na badanie bakteriologiczne, wykrztuszana przez chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:

21 / 140

21. Po punkcji opłucnej cewnik usuwa się najlepiej, gdy:

22 / 140

22. Przy stosowaniu inhalatorów typu pMDI i nebulizatorów pneumatycznych zaleca się oddychanie:

23 / 140

23. Przeciwwskazaniem do założenia próby tuberkulinowej jest:

24 / 140

24. We wstrząsie anafilaktycznym u osób dorosłych, jako pierwszy lek, należy podać:

25 / 140

25. U pacjentów z odmą samoistną pierwotną, wymagających hospitalizacji, u których nie występuje przewlekła niewydolnoś oddechowa z hipoksemicznym napędem oddechowym, stosuje się tlen o przepływie:

26 / 140

26. Po wykonaniu biopsji przezskórnej płuca celem wykluczenia odmy opłucnowej konieczne jest wykonanie kontrolnego RTG klatki piersiowej:

27 / 140

27. Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka płuc jest:

28 / 140

28. Chorym na astmę przed bronchoskopią należy podać:

29 / 140

29. Platypnea to duszność, która ulega zmniejszeniu w pozycji:

30 / 140

30. W przewlekłej niewydolności oddechowej jest zalecana dieta:

31 / 140

31. Przygotowanie pacjenta do nakłucia jamy opłucnej (torakocentezy) wymaga ułożenia go w najdogodniejszej pozycji:

32 / 140

32. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest:

33 / 140

33. Do określenia rokowania u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego wykorzystuje się skalę:

34 / 140

34. Czynnikiem ryzyka raka dróg żółciowych jest:

35 / 140

35. Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia:

36 / 140

36. Dysfagii może towarzyszyć:

37 / 140

37. W profilaktyce raka jelita grubego, zaleca się przyjmowanie przez chorego:

38 / 140

38. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

39 / 140

39. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

40 / 140

40. Przełyk Barreta, to:

41 / 140

41. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

42 / 140

42. Zespół jelita drażliwego spowodowany jest

43 / 140

43. Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to:

44 / 140

44. Najczęstszymi czynnikami wywołującym zakażenie układu moczowego są:

45 / 140

45. Do czynników wywołujących kwasicę i śpiączkę ketonową należy/ą:

46 / 140

46. Badaniem mającym decydujące znaczenie w rozpoznaniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:

47 / 140

47. Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego jest objawem przedmiotowym

48 / 140

48. Cystografia mikcyjna to badanie diagnostyczne służące ocenie:

49 / 140

49. Przyczyną nadciśnienia tętniczego wtórnego może być:

50 / 140

50. Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

51 / 140

51. W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

52 / 140

52. Pacjent po przeszczepie nerki otrzymuje leki immunosupresyjne. Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać

53 / 140

53. Dysuria jest zespołem objawów występujących najczęściej w:

54 / 140

54. Do biopsji nerki pacjenta należy ułożyć w pozycji:

55 / 140

55. Stanem zagrożenia życia w przebiegu nieleczonej i ciężkiej niedoczynności tarczycy, jest:

56 / 140

56. Do zadań diagnostycznych pielęgniarki wobec pacjentów z grypy ryzyka rozwoju cukrzycy należą wszystkie wymienione oprócz:

57 / 140

57. Rozpoznanie czynnej akromegalii opiera się na objawach:

58 / 140

58. Do obliczania zawartości węglowodanów w spożywanych pokarmach stosuje się system:

59 / 140

59. Objawy tężyczki występują, w:

60 / 140

60. Głównymi przyczynami utraty wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 2 jest:

61 / 140

61. U kobiet otyłych istnieje wzrost ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe, a zwłaszcza na:

62 / 140

62. Do charakterystycznych objawów klinicznych moczówki prostej należą:

63 / 140

63. Otyłość typu centralnego, z otłuszczeniem tułowia i karku, z poduszeczkami tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe kończyny, twarz ''księżycowata'' to cechy charakterystyczne dla:

64 / 140

64. Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, błony śluzowe, w Chorobie Addisona spowodowane są:

65 / 140

65. Jeden wymiennik węglowodanowy (WW) to taka ilość produktu, która zawiera:

66 / 140

66. Cechą wspólną dla kobiet i mężczyzn z guzem prolaktynowym jest:

67 / 140

67. Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

68 / 140

68. W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

69 / 140

69. Badanie hemoglobina glikowana (HbA1c) wskazuje na wyrównanie cukrzycy:

70 / 140

70. Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:

71 / 140

71. Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc powinno być:

72 / 140

72. Systematyczna zmiana miejsc wstrzyknięć insuliny pozwoli pacjentowi ustrzec się przed zanikiem tkanki tłuszczowej w miejscu podawania insuliny, nazywanym:

73 / 140

73. Zwiększone wydalanie urobilinogenu z moczem obserwuje się w niedokrwistości:

74 / 140

74. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zaliczana jest do niedokrwistości:

75 / 140

75. Morfina i Fentanyl, to:

76 / 140

76. Niedokrwistość charakteryzująca się trójukładową cytopenią (pancytopenią) to:

77 / 140

77. Objawy ze strony skóry takie jak: skóra nieznacznie zażółcona (cytrynowa), włosy przedwcześnie posiwiałe są charakterystyczne dla niedokrwistości:

78 / 140

78. Głównym miejscem usuwania płytek krwi jest:

79 / 140

79. Oddawanie komórek krwiotwórczych jest zabiegiem:

80 / 140

80. Wchłanianie żelaza hemowego:

81 / 140

81. Kserostomia to:

82 / 140

82. Do wczesnych niepożądanych objawów chemioterapii zaliczmy:

83 / 140

83. Neutropenia oznacza:

84 / 140

84. Krzywą żelazową wykonuje się:

85 / 140

85. Ostre powikłania poprzetoczeniowe dzielą się na łagodne średnio ciężkie oraz zagrażające życiu. Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

86 / 140

86. Średni czas przeżycia płytki krwi wynosi:

87 / 140

87. Skala Barthel służy do oceny:

88 / 140

88. W naturalnym przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa:

89 / 140

89. Ból i zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to:

90 / 140

90. Uprawianie sportu wyczynowego:

91 / 140

91. W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK):

92 / 140

92. Objaw balotowania rzepki świadczy o:

93 / 140

93. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest:

94 / 140

94. Do czynników ryzyka związanych z odżywianiem i stylem życia w rozwoju osteoporozy zaliczamy:

95 / 140

95. Dużego stopnia lub całkowite unieruchomienie w łóżku albo na wózku, częściowo lub całkowicie zniesiona zdolność do samoobsługi to wg klasyfikacji sprawności fizycznej w RZS:

96 / 140

96. Do oceny stopnia zaawansowania choroby Parkinsona służy skala:

97 / 140

97. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

98 / 140

98. Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

99 / 140

99. Migrenę kwalifikuje się jako:

100 / 140

100. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

101 / 140

101. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

102 / 140

102. Objawami opuszkowymi w miastenii są poniższe objawy Z WYJĄTKIEM:

103 / 140

103. Typ postaci wtórnie postępującego stwardnienia rozsianego charakteryzuje się:

104 / 140

104. Udary lakunarne są wynikiem:

105 / 140

105. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

106 / 140

106. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

107 / 140

107. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej (TK), z podaniem kontrastu, pacjent powinien:

108 / 140

108. O stanie padaczkowym mówimy, gdy:

109 / 140

109. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

110 / 140

110. Pod pojęciem TIA rozumiemy:

111 / 140

111. W kwalifikacji pacjenta do ZOL lub ZPO, jest liczba punktów uzyskana wg. skali:

112 / 140

112. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

113 / 140

113. Objawy hiperkalcemii, to

114 / 140

114. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

115 / 140

115. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

116 / 140

116. Do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych zaleca się skalę:

117 / 140

117. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

118 / 140

118. Kto powinien być liderem zespołu interdyscyplinarnego

119 / 140

119. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

120 / 140

120. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%