/140

WIOSNA 2020

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na

2 / 140

2. Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek

3 / 140

3. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy

4 / 140

4. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest

5 / 140

5. Pielęgniarka w stratyfikacji problemów pielęgnacyjnych pacjenta może wykorzystać klasyfikację CCS (Canadian Cardiovascular Society), która służy do oceny stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Pacjent w skali CCS III to chory, u którego występują bóle dławicowe w sytuacji

6 / 140

6. Pielęgniarka,u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak

7 / 140

7. Za pomocą tablic SCORE szacuje się

8 / 140

8. Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca NIE wpływa na

9 / 140

9. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego,w pierwszej kolejności należy wykonać

10 / 140

10. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu

11 / 140

11. Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają

12 / 140

12. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi następujące objawy

13 / 140

13. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane

14 / 140

14. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) wyróżnia dwa podejścia: strategię populacyjną i strategię ukierunkowaną na grupę dużego ryzyka. Celem strategii populacyjnej jest:

15 / 140

15. Charakterystycznym objawem przewlekłej niewydolności prawokomorowej NIE jest

16 / 140

16. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to

17 / 140

17. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to

18 / 140

18. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą

19 / 140

19. W celu zobiektywizowania wywiadu i oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności należy zapytać pacjenta o

20 / 140

20. Chory w czasie drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji Trendelenbura powinien pozostawać nie dłużej niż

21 / 140

21. Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy

22 / 140

22. Leki w plastikowych fiolkach, podawane w nebulizacji, należy od momentu otwarcia zużyć w ciągu

23 / 140

23. Pacjent przed nakłuciem jamy opłucnej(torakocentezą)NIE WYMAGA

24 / 140

24. Inhalacja z ipratropium powinna być wykonana

25 / 140

25. Platypnea to duszność, która ulega zmniejszeniu w pozycji

26 / 140

26. Pielęgniarka obserwując chorego długo unieruchomionego, zauważyła nagły napad duszności, znaczne przyspieszenie tętna, oddechu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, krwioplucie, suchy kaszel, pacjent zgłosił silny ból w klatce piersiowej. Może przypuszczać, że u chorego wystąpił

27 / 140

27. Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to

28 / 140

28. Plwocinę indukowaną uzyskuje się po inhalacji za pomocą nebulizatora ultradźwiękowego o wydajności ~ 1 ml/min roztworu NaCl o

29 / 140

29. Pacjentowi choremu na astmę oskrzelową,przed wykonaniem bronchoskopii należy podać

30 / 140

30. Pacjenta do mediastinoskopii układamy

31 / 140

31. Jeżeli miejsce krwawienia w krwotoku płucnym zostało ustalone, to pacjenta należy ułożyć w pozycji na

32 / 140

32. Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia

33 / 140

33. Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać

34 / 140

34. W profilaktyce raka jelita grubego,zaleca się przyjmowanie przez chorego

35 / 140

35. Do określenia rokowania u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego wykorzystuje się skalę

36 / 140

36. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu

37 / 140

37. Przerzuty do wątroby są wynikiem zdiagnozowanych nowotworów w tych narządach, z których krew spływa drogą układu wrotnego i najczęściej jest to

38 / 140

38. Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji

39 / 140

39. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety

40 / 140

40. Chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki otrzymujący substytucyjną terapię enzymatyczną

41 / 140

41. Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać

42 / 140

42. Objawem nietypowym pozaprzełykowym choroby refluksowej przełyku jest

43 / 140

43. Do PÓŹNYCH objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą

44 / 140

44. W ostrym uszkodzeniu nerek (Acute Kidney Injury - AKI), w okresie wielomoczu częstym zaburzeniem elektrolitowym jest:

45 / 140

45. Typowym objawem nefropatii zaporowej jest

46 / 140

46. Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu nerki istnieje do

47 / 140

47. Do czynników wpływających na progresję przewlekłej choroby nerek niepodlegających modyfikacji terapeutycznej należą

48 / 140

48. Badaniem mającym decydujące znaczenie w rozpoznaniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek jest

49 / 140

49. Do czynników ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek (Acute Kidney Injury - AKI) po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), należy

50 / 140

50. Do najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego nie zaliczamy

51 / 140

51. U pacjenta, u którego występują objawy hiperkaliemii z diety należy wyeliminować pokarmy

52 / 140

52. Najczęstszym czynnikiem wywołującym zakażenie układu moczowego w środowisku pozaszpitalnym jest

53 / 140

53. W przewlekłej chorobie nerek szron mocznicowy spowodowany jest

54 / 140

54. Metodami niefarmakologicznymi leczenia nefroprotekcyjnego w przewlekłej chorobie nerek, są:

55 / 140

55. Obrzęk śluzowaty występuje w

56 / 140

56. Do pochodnych sulfonylomocznika NIE należy

57 / 140

57. Insulinoterapia mająca na celu osiągnięcie stężenia podstawowego i poposiłkowego insuliny za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć lub ciągłej podskórnej infuzji tego hormonu to

58 / 140

58. Masa ciała kobiety mieszcząca się w granicach 25-29,99 BMI, oznacza

59 / 140

59. Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku posiłku składającego się wyłącznie z wymienników białkowo-tłuszczowych?

60 / 140

60. Systematyczna zmiana miejsc wstrzyknięć insuliny pozwoli pacjentowi ustrzec się przed zanikiem tkanki tłuszczowej w miejscu podawania insuliny, nazywanym:

61 / 140

61. Do objawów neurowegetatywnych hipoglikemii zalicza się

62 / 140

62. Typowym objawem w moczówce prostej jest

63 / 140

63. W prewencji rozwoju zespołu stopy cukrzycowej najważniejsze znaczenie odgrywają

64 / 140

64. Węglowodany ze względu na wielkość cząsteczek dzielimy na

65 / 140

65. W patogenezie moczówki prostej centralnej główną rolę odgrywa

66 / 140

66. Zaburzenia czynności tarczycy mogą wystąpić na skutek stosowania

67 / 140

67. Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała - to obraz kliniczny

68 / 140

68. Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych

69 / 140

69. Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z

70 / 140

70. Głównymi przyczynami utraty wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 2 jest

71 / 140

71. Wysiłek fizyczny w cukrzycy typu II jest jedną z podstawowych metod leczenia mającą na celu

72 / 140

72. Przełom tyreotoksyczny jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. Do charakterystycznych objawów zaliczamy

73 / 140

73. Stan chorobowy, w którym dochodzi do obniżenia stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych oraz hematokrytu nazywamy

74 / 140

74. Zwiększone wydalanie urobilinogenu z moczem obserwuje się w niedokrwistości

75 / 140

75. Kserostomia to

76 / 140

76. Zapalenie małych naczyń z charakterystycznymi złogami IgA, obejmujące głównie skórę, przewód pokarmowy i nerki, często z zapaleniem lub bólem stawów to

77 / 140

77. Wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności czynnika krzepnięcia VIII w osoczu dziedziczona w sposób recesywny związany z płcią to

78 / 140

78. Neutropenia oznacza

79 / 140

79. Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych należą

80 / 140

80. Objawy skazy krwotocznej małopłytkowej pojawiają się zwykle wtedy, gdy liczba płytek jest mniejsza niż

81 / 140

81. Prawidłowe postępowanie w kserostomi to m.in.

82 / 140

82. Przeciwwskazaniem do biopsji szpiku jest

83 / 140

83. Zaburzenia przepływu krwi w mikrokrążeniu, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, bóle głowy, objawy hipoksemii w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej są następstwem

84 / 140

84. Wchłanianie żelaza hemowego

85 / 140

85. Pancytopenia przejawia się między innymi

86 / 140

86. Przy niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego morfologia krwi będzie podobna jak w niedokrwistości

87 / 140

87. Metotreksat jest głównym lekiem stosowanym u chorych na RZS cechującym się

88 / 140

88. W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK)

89 / 140

89. Balneoterapię u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stosuje się

90 / 140

90. Wybierz prawidłowe stwierdzenie

91 / 140

91. Do czynników ryzyka związanych z odżywianiem i stylem życia w rozwoju osteoporozy zaliczamy

92 / 140

92. Większość leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych

93 / 140

93. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest

94 / 140

94. Ból i zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to

95 / 140

95. Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla

96 / 140

96. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienie omdlenia i upadku w wyniku hipotonii ortostatycznej u pacjenta z chorobą Parkinsona, NIE zaleca się

97 / 140

97. Objawem pojawiającym się mimo braku fizjologicznego pobudzenia receptorów nosi nazwę

98 / 140

98. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o

99 / 140

99. Do najistotniejszych powikłań krążeniowych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się

100 / 140

100. Wskaż jakie pozycje ciała nie utrudniają odpływu krwi żylnej z mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego

101 / 140

101. Do czynników modyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zależnych od występowania chorób oraz zaburzeń metabolicznych, należą

102 / 140

102. O stanie padaczkowym mówimy, gdy

103 / 140

103. Zaburzenia magazynowania moczu u osób ze stwardnieniem rozsianym NIE objawiają się

104 / 140

104. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej(TK),z podaniem kontrastu, pacjent powinien

105 / 140

105. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z

106 / 140

106. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu

107 / 140

107. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy

108 / 140

108. Przeciwwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są

109 / 140

109. Czynnościami nasilającymi spastyczność u pacjentów z SM są wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM

110 / 140

110. Pod pojęciem TIA rozumiemy

111 / 140

111. Kompleksowa Opieka Geriatryczna oznacza ocenę funkcjonowania w wymiarze

112 / 140

112. Skala Tinetti służy do oceny

113 / 140

113. Objawy hiperkalcemii, to

114 / 140

114. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza

115 / 140

115. Termin kryptoeutanazja, oznacza

116 / 140

116. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są

117 / 140

117. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza

118 / 140

118. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna

119 / 140

119. Do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych zaleca się skalę

120 / 140

120. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 0%

0%