/140

JESIEŃ 2021

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Badania przesiewowe (skryning) w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego (Cardiovascular of Diseases CVD), wykonuje się w celu:

2 / 140

2. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

3 / 140

3. We wczesnej diagnostyce klinicznej zawału serca, największe znaczenie posiada oznaczenie:

4 / 140

4. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych, to:

5 / 140

5. Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano stabilną dławicę piersiową, zaleca się:

6 / 140

6. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego, w pierwszej kolejności należy wykonać:

7 / 140

7. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

8 / 140

8. W leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego stosuje się przede wszystkim leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz:

9 / 140

9. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

10 / 140

10. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

11 / 140

11. Do długoterminowych celów leczenia ostrej niewydolności serca NIE należy:

12 / 140

12. Karta ryzyka SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zakończonego zgonem. Zalecana jest w wytycznych europejskich do oceny ryzyka i może być przydatna w podejmowaniu przemyślanych decyzji co do postępowania. Karta ta uwzględnia zmienne takie jak: płeć, wiek, stężenie cholesterolu całkowitego lub stosunek TC/HDL-C, ciśnienie skurczowe, palenie tytoniu. Jedną z wad korzystania z karty ryzyka SCORE może być następujący ograniczony zakres wiekowy:

13 / 140

13. Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają:

14 / 140

14. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

15 / 140

15. Przyjmuje się, że od momentu wystąpienia bólu dławicowego w ostrym zespole wieńcowym, pacjent powinien trafić do pracowni hemodynamiki:

16 / 140

16. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

17 / 140

17. Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca należy:

18 / 140

18. Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

19 / 140

19. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi następujące objawy:

20 / 140

20. Badaniem koniecznym do rozpoznania i monitorowania POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) jest:

21 / 140

21. Do korzyści oddychania przez zasznurowane usta nie należy:

22 / 140

22. Do czynników mogących wywołać wstrząs anafilaktyczny należy/-ą:

23 / 140

23. Duszność uniemożliwiająca choremu opuszczanie domu lub występująca przy ubieraniu się lub rozbieraniu w Skali mMRC (modified Medical Research Council) to duszność stopnia:

24 / 140

24. We wstrząsie anafilaktycznym u osób dorosłych, jako pierwszy lek, należy podać:

25 / 140

25. Wykonując nebulizację u chorych z zaostrzeniem POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) należy nastawić przepływ tlenu na:

26 / 140

26. U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

27 / 140

27. W czasie usuwania igły z kaniuli wprowadzonej do opłucnej podczas punkcji opłucnej chory powinien wykonywać manewr Valsalvy, który:

28 / 140

28. Dyscypliną sportu szczególnie rekomendowaną dla chorych na astmę jest/są:

29 / 140

29. Chory w czasie drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji Trendelenbura powinien pozostawać nie dłużej niż:

30 / 140

30. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

31 / 140

31. Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy:

32 / 140

32. Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia:

33 / 140

33. Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

34 / 140

34. Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji:

35 / 140

35. Do PÓŹNYCH objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą:

36 / 140

36. W badaniu fizykalnym, w przypadku podejrzenia u chorego niedrożności mechanicznej jelit, pielęgniarka rozpozna:

37 / 140

37. Chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki otrzymujący substytucyjną terapię enzymatyczną:

38 / 140

38. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest:

39 / 140

39. Niedrożność jelit w przebiegu nowotworu jelita grubego, jest najczęściej związana z umiejscowieniem guza w:

40 / 140

40. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu:

41 / 140

41. W encefalopatii wątrobowej wyróżniamy 5 stopni (stadiów). Zwolnienie reakcji na bodźce zewnętrzne z głębokim snem z możliwością wybudzania odpowiada:

42 / 140

42. Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

43 / 140

43. W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych należy podać drogą dożylną:

44 / 140

44. W chorobie nadciśnieniowej jednym z pierwszych objawów świadczących o uszkodzeniu nerek jest występowanie:

45 / 140

45. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej jest/są:

46 / 140

46. Badaniem mającym decydujące znaczenie w rozpoznaniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:

47 / 140

47. W ostrym uszkodzeniu nerek (Acute Kidney Injury - AKI), w okresie wielomoczu częstym zaburzeniem elektrolitowym jest:

48 / 140

48. W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

49 / 140

49. Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

50 / 140

50. Do najczęstszych przyczyn hiperkalcemii należy:

51 / 140

51. Głównym objawem stwierdzanym w czasie kolki nerkowej, jest:

52 / 140

52. Arteriografia nerkowa to badanie wykonywane w diagnostyce:

53 / 140

53. Wskaż grupę objawów, które świadczą o ostrym odrzuceniu przeszczepu nerki:

54 / 140

54. U pacjenta, u którego występują objawy hiperkaliemii z diety należy wyeliminować pokarmy:

55 / 140

55. Wartość BMI 21,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

56 / 140

56. Pokarmy zawierające wanilinę, wpływającą na stężenie we krwi katecholamin, to:

57 / 140

57. Wysiłek fizyczny w cukrzycy typu 2 jest jedną z podstawowych metod leczenia mającą na celu:

58 / 140

58. Do przyczyn hipoglikemii u chorych z cukrzycą należy:

59 / 140

59. Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

60 / 140

60. Guzki ,,gorące” lub ,,ciepłe” rozpoznajemy przy pomocy badania:

61 / 140

61. W grupach ryzyka konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Badanie w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić:

62 / 140

62. Indeks glikemiczny posiłku zawierającego węglowodany, można zmniejszyć poprzez:

63 / 140

63. W Zespole Cushinga nadmiar tkanki tłuszczowej szczególnie umiejscawia się na:

64 / 140

64. Warunkiem normalizacji funkcjonowania organizmu w niedoczynności tarczycy jest uzyskanie eutyreozy poprzez stosowanie indywidualnie dobranej dawki hormonu tarczycy. Pielęgniarka jest uczestnikiem w farmakoterapii pacjenta. Jaka zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy

65 / 140

65. Jak należy prawidłowo obliczyć wskaźnik WHR (waist-hip ratio)

66 / 140

66. W prewencji rozwoju zespołu stopy cukrzycowej najważniejsze znaczenie odgrywają:

67 / 140

67. Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem:

68 / 140

68. Zaburzenia czynności tarczycy mogą wystąpić na skutek stosowania:

69 / 140

69. Glukagon można podać:

70 / 140

70. Postępowanie doraźne w hipoglikemii u pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii z zastosowaniem analogów insuliny lub podczas leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej opiera się na regule 15/15, która oznacza:

71 / 140

71. Pielęgniarka uczestnicząca w procesie diagnozowania moczówki prostej podejmie decyzję o przerwaniu wykonywania testu odwodnieniowego w sytuacji, gdy:

72 / 140

72. Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

73 / 140

73. Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

74 / 140

74. Mianem odczynu białaczkowego określa się:

75 / 140

75. W małopłytkowościach objawy skazy krwotocznej pojawiają się zwykle wtedy (chociaż nie ma tu reguły) gdy liczba płytek jest mniejsza niż:

76 / 140

76. W lodówce w temperaturze +2ºC do +6ºC można przechowywać:

77 / 140

77. Pancytopenia, to:

78 / 140

78. Obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 0,5x10^9 nazywamy:

79 / 140

79. Krzywą żelazową wykonuje się:

80 / 140

80. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zaliczana jest do niedokrwistości:

81 / 140

81. Kserostomia to:

82 / 140

82. Wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności czynnika krzepnięcia VIII w osoczu dziedziczona w sposób recesywny związany z płcią to:

83 / 140

83. Głównym miejscem usuwania płytek krwi jest:

84 / 140

84. Po wykonaniu trepanobiopsji pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej minimum:

85 / 140

85. Leukafereza to zabieg polegający na:

86 / 140

86. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań, środowiskowymi czynnikami ryzyka mającymi wpływ na rozwój ostrej białaczki szpikowej, NIE jest:

87 / 140

87. Do czynników ryzyka choroby zwyrodnieniowej należy:

88 / 140

88. W okresie remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

89 / 140

89. Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

90 / 140

90. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest:

91 / 140

91. Profilaktyka pierwotna osteoporozy polega m.in. na:

92 / 140

92. Przeciwwskazaniem do nakłucia stawu jest:

93 / 140

93. Klasycznym niebiologicznym lekiem pierwszego wyboru, modyfikującym przebieg choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest:

94 / 140

94. Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń rumienowaty układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

95 / 140

95. Stężenie fibrynogenu w przebiegu przewlekłych procesów zapalnych jest:

96 / 140

96. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej (TK), z podaniem kontrastu, pacjent powinien:

97 / 140

97. Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

98 / 140

98. Celem wykluczenia czynników wzmagających ciśnienie wewnątrzczaszkowe, pielęgniarka powinna:

99 / 140

99. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

100 / 140

100. Zaburzenia tzw. wyższych czynności nerwowych u pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu obejmują:

101 / 140

101. U pacjenta z chorobą Parkinsona ze współistniejącym łupieżem i łojotokiem zaleca się stosowanie:

102 / 140

102. Do czynników wyzwalających napady padaczkowe NIE zalicza się:

103 / 140

103. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

104 / 140

104. Dlaczego NIE należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z roztworem glukozy

105 / 140

105. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

106 / 140

106. Do czynników niemodyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

107 / 140

107. Wskaż jakie pozycje ciała nie utrudniają odpływu krwi żylnej z mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego:

108 / 140

108. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

109 / 140

109. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

110 / 140

110. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

111 / 140

111. Spośród wymienionych, do wielkich zespołów geriatrycznych zaliczamy:

112 / 140

112. Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi lekami hipoglikemizującymi, szczególnie pochodnymi sulfonylomocznika, wyzwalają potencjalnie silniejszy efekt hipoglikemizujący u osób starszych

113 / 140

113. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

114 / 140

114. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

115 / 140

115. Efektywność opieki określana bywa najczęściej przez ocenę jakości życia chorych oraz satysfakcję z opieki. Którego narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych

116 / 140

116. Oceny jakości opieki paliatywnej NIE możemy dokonać za pomocą:

117 / 140

117. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

118 / 140

118. Objawy hiperkalcemii, to:

119 / 140

119. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

120 / 140

120. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%