/140

JESIEŃ 2019

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, to objawy:

2 / 140

2. Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

3 / 140

3. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to:

4 / 140

4. Pielęgniarka w stratyfikacji problemów pielęgnacyjnych pacjenta może wykorzystać klasyfikację CCS (Canadian Cardiovascular Society), która służy do oceny stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Pacjent w skali CCS III to chory, u którego występują bóle dławicowe w sytuacji:

5 / 140

5. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest:

6 / 140

6. Wskazaniami do kardiowersji są wszystkie z WYJĄTKIEM:

7 / 140

7. Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą:

8 / 140

8. Charakterystycznym objawem przewlekłej niewydolności prawokomorowej NIE jest:

9 / 140

9. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy monitorować:

10 / 140

10. Zmiany w EKG - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych V1- V2, świadczą o:

11 / 140

11. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

12 / 140

12. Karta ryzyka SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zakończonego zgonem. Zalecana jest w wytycznych europejskich do oceny ryzyka i może być przydatna w podejmowaniu przemyślanych decyzji co do postępowania. Karta ta uwzględnia zmienne takie jak: płeć, wiek, stężenie cholesterolu całkowitego lub stosunek TC/HDL-C, ciśnienie skurczowe, palenie tytoniu. Jedną z wad korzystania z karty ryzyka SCORE może być następujący ograniczony zakres wiekowy:

13 / 140

13. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

14 / 140

14. Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na:

15 / 140

15. Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z WYJĄTKIEM:

16 / 140

16. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi następujące objawy:

17 / 140

17. We wczesnej diagnostyce klinicznej zawału serca, największe znaczenie posiada oznaczenie:

18 / 140

18. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) wyróżnia dwa podejścia: strategię populacyjną i strategię ukierunkowaną na grupę dużego ryzyka. Celem strategii populacyjnej jest:

19 / 140

19. Szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) na podstawie przesiewowej oceny czynników ryzyka, w tym profilu lipidowego, należy rozważyć:

20 / 140

20. Przygotowanie pacjenta do spirometrii podstawowej obejmuje poinformowanie go, aby nie palił tytoniu przed badaniem:

21 / 140

21. Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść:

22 / 140

22. Poliglobulia jest powikłaniem:

23 / 140

23. W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddechu wpływa/wpływają:

24 / 140

24. Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy zazwyczaj o zakażeniu:

25 / 140

25. Plwocina na badanie bakteriologiczne, wykrztuszana przez chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:

26 / 140

26. Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą przezskórnego monitorowania:

27 / 140

27. Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka płuc jest:

28 / 140

28. Orthopnoë, to duszność:

29 / 140

29. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

30 / 140

30. Następstwem hiperkapnii NIE jest:

31 / 140

31. Przyczyną suchego kaszlu może być:

32 / 140

32. Przy występowaniu objawów encefalopatii wątrobowej należy:

33 / 140

33. Zalecenia dotyczące karmienia doustnego, chorego z zaburzeniami połykania z powodu uchyłków, są następujące - chorego należy karmić w pozycji:

34 / 140

34. Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

35 / 140

35. Dysfagii może towarzyszyć:

36 / 140

36. Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

37 / 140

37. W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych należy podać drogą dożylną:

38 / 140

38. Objawem nietypowym pozaprzełykowym choroby refluksowej przełyku jest:

39 / 140

39. W badaniu fizykalnym, w przypadku podejrzenia u chorego niedrożności mechanicznej jelit, pielęgniarka rozpozna:

40 / 140

40. Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

41 / 140

41. Które z objawów NIE należą do objawów dyspeptycznych:

42 / 140

42. Do PÓŹNYCH objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą:

43 / 140

43. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

44 / 140

44. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do przeszczepiania nerki jest/są:

45 / 140

45. Pielografia wstępująca i zstępująca jest badaniem obrazowym, stosowanym w chorobach nerek, polegającym na zobrazowaniu:

46 / 140

46. Badaniem mającym decydujące znaczenie w rozpoznaniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:

47 / 140

47. Który z wymienionych stanów chorobowych NIE wpływa na rozwój przewlekłej niewydolności nerek:

48 / 140

48. Dostępem naczyniowym do leczenia nerkozastępczego w OSTRYM uszkodzeniu nerek, powinien być:

49 / 140

49. W patogenezę nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego zaangażowane są:

50 / 140

50. Proszę wskazać czynniki ryzyka kamicy nerkowej:

51 / 140

51. Do zaburzeń oddawania moczu zalicza się dyzurię, która oznacza:

52 / 140

52. Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego jest objawem przedmiotowym:

53 / 140

53. Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu nerki istnieje do:

54 / 140

54. W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

55 / 140

55. Wartość BMI 21,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

56 / 140

56. Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

57 / 140

57. Opracowując program edukacyjny dla chorych na cukrzycę, pierwszym etapem jest:

58 / 140

58. Wśród pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa występują objawy ze strony narządu wzroku, a jednym z nich jest dodatni objaw Moebiusa, który charakteryzuje się:

59 / 140

59. Kryteria służące do rozpoznania zespołu metabolicznego, to wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

60 / 140

60. Charakterystyczny wygląd pacjenta: twarz jak "księżyc w pełni"jest obecny w:

61 / 140

61. W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to:

62 / 140

62. Wskaż NIEPRAWIDŁOWE twierdzenie dotyczące insulin analogowych:

63 / 140

63. Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

64 / 140

64. Do charakterystycznych objawów klinicznych moczówki prostej należą:

65 / 140

65. Jakie postępowanie powinna zaproponować pielęgniarka w przypadku osoby, która podaje występowanie cukrzycy w wywiadzie rodzinnym:

66 / 140

66. Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, błony śluzowe, w Chorobie Addisona spowodowane są:

67 / 140

67. Przeciwwskazaniem do stosowania metforminy jest/są:

68 / 140

68. Objawy tężyczki występują, w:

69 / 140

69. W Chorobie Addisona NIE stwierdza się:

70 / 140

70. Do grupy leków o mechanizmie działania inkretynowego należy:

71 / 140

71. Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem:

72 / 140

72. Objawem nadczynności tarczycy, jest:

73 / 140

73. Ostre powikłania poprzetoczeniowe dzielą się na łagodne, średnio ciężkie oraz zagrażające życiu. Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

74 / 140

74. Pancytopenia, to:

75 / 140

75. Objawem niedokrwistości z niedoboru żelaza jest:

76 / 140

76. Kserostomia to:

77 / 140

77. Przeciwwskazaniem do biopsji szpiku jest:

78 / 140

78. Kryterium rozpoznania ostrej białaczki szpikowej jest zawsze:

79 / 140

79. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, zaliczana jest do niedokrwistości:

80 / 140

80. Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

81 / 140

81. Zwiększone wydalanie urobilinogenu z moczem obserwuje się w niedokrwistości:

82 / 140

82. Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

83 / 140

83. Odczyn białaczkowy:

84 / 140

84. O dodatnim wyniku próby Rumpla – Leede'a świadczy:

85 / 140

85. Objawy skaz płytkowych i naczyniowych występują:

86 / 140

86. Zapalenie małych naczyń z charakterystycznymi złogami IgA, obejmujące głównie skórę, przewód pokarmowy i nerki, często z zapaleniem lub bólem stawów to:

87 / 140

87. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest:

88 / 140

88. W okresie remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

89 / 140

89. Profilaktyka pierwotna osteoporozy polega m.in. na:

90 / 140

90. Dieta, w której pacjent powinien unikać spożywania alkoholu, sardynek, makreli, pstrąga, czekolady, kakao, kawioru, szparagów, jest typowa dla:

91 / 140

91. Przeciwwskazaniem do nakłucia jamy stawowej NIE jest:

92 / 140

92. Zwężenie szpary stawowej i osteoporoza przynasadowa to zmiany radiologiczne wg Skali Steinbrockera typowe dla:

93 / 140

93. Ból i nagłe zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to:

94 / 140

94. W układowych chorobach tkanki łącznej CRP:

95 / 140

95. Objaw balotowania rzepki świadczy o:

96 / 140

96. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

97 / 140

97. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

98 / 140

98. Migrenę kwalifikuje się jako:

99 / 140

99. W ocenie stanu klinicznego pacjentów z SM, można posłużyć się skalą:

100 / 140

100. Przeciwwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

101 / 140

101. Do czynników niemodyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

102 / 140

102. Do oddziału przejęto pacjenta z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego mózgu. Pacjent przytomny, z zaburzeniami oddechowymi, z nietrzymaniem moczu, afazją i niedowładem połowiczym. Działania pielęgniarskie będą polegały na:

103 / 140

103. Czynnościami nasilającymi spastyczność u pacjentów z SM są wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

104 / 140

104. U pacjenta z chorobą Parkinsona ze współistniejącym łupieżem i łojotokiem zaleca się stosowanie:

105 / 140

105. U pacjentów z nietrzymaniem moczu, po usunięciu cewnika należy prowadzić trening pęcherza moczowego, z WYJĄTKIEM:

106 / 140

106. Udar mózgu według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności:

107 / 140

107. Najczęściej występującym powikłaniem po nakłuciu lędźwiowym jest:

108 / 140

108. Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

109 / 140

109. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

110 / 140

110. Do szpitala przybył pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu z zaburzeniami mowy o charakterze potoku słów, brakiem rozumienia przekazu słownego. Pielęgniarka powinna podjąć działania charakteryzujące się:

111 / 140

111. Zespół kruchości (Frailty Syndrome), to m. in.:

112 / 140

112. Skala Tinetti służy do oceny:

113 / 140

113. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

114 / 140

114. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

115 / 140

115. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

116 / 140

116. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

117 / 140

117. Do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych zaleca się skalę:

118 / 140

118. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

119 / 140

119. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

120 / 140

120. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%