Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa internistycznego.

/140

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - WIOSNA 2018

1 / 140

1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, zaliczana jest do niedokrwistości:

2 / 140

2. Zdolność wykonywania tylko nielicznych czynności codziennych i samoobsługi lub ich całkowite upośledzenie to wg klasyfikacji sprawności fizycznej w RZS:

3 / 140

3. Objaw Greya Turnera towarzyszący niedrożności porażennej jelit, to:

4 / 140

4. Do opóźnionych niepożądanych objawów chemioterapii zalicza się:

5 / 140

5. O niedokrwistości łagodnej mówimy wtedy, gdy hemoglobina jest w granicach:

6 / 140

6. Pod pojęciem TIA rozumiemy:

7 / 140

7. Kontrolowanie chodu osób z chorobą Parkinsona polega na wszystkich niżej wymienionych działaniach, Z WYJĄTKIEM:

8 / 140

8. W okresie remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

9 / 140

9. Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej NIE jest:

10 / 140

10. Przed badaniem oznaczenia zawartości tłuszczu w stolcu należy poinformować pacjenta o konieczności stosowania diety:

11 / 140

11. Do czynników alergicznych wyzwalających zaostrzenie astmy zalicza się:

12 / 140

12. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

13 / 140

13. W Chorobie Addisona NIE stwierdza się:

14 / 140

14. Objawy ze strony układu nerwowego takie jak: parestezje rąk i stóp, uczucie przechodzenia prądu wzdłuż kręgosłupa przy pochylaniu głowy do przodu, drętwienie kończyn, zaburzenia chodu są charakterystyczne dla:

15 / 140

15. Pacjentowi, u którego pobiera się plwocinę indukowaną, NIE zaleca się:

16 / 140

16. Przerzuty do wątroby są wynikiem zdiagnozowanych nowotworów w tych narządach, z których krew spływa drogą układu wrotnego i najczęściej jest to:

17 / 140

17. W Zespole Cushinga nadmiar tkanki tłuszczowej szczególnie umiejscawia się na:

18 / 140

18. Jednym z elementów niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego jest ograniczenie spożycia soli. Zgodnie z zaleceniami ESC dzienne spożycie soli powinno wynosić:

19 / 140

19. Nieodłącznym procesem starzenia jest:

20 / 140

20. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

21 / 140

21. Czynnikami wyzwalającymi napad padaczkowy są wszystkie poniższe, Z WYJĄTKIEM:

22 / 140

22. Objaw pienienia się moczu w zespole nerczycowym, jest spowodowany obecnością w moczu:

23 / 140

23. Badanie hemoglobina glikowana (HbA1c) wskazuje na wyrównanie cukrzycy:

24 / 140

24. Profilaktyka wtórna w osteoporozie, polega na:

25 / 140

25. Wg WHO drugi stopień neutropenii występuje wtedy, gdy:

26 / 140

26. Leukonychia, to:

27 / 140

27. Za pomocą tablic SCORE szacuje się:

28 / 140

28. Do "klasycznej" triady objawów w nowotworze nerki, należy:

29 / 140

29. Do czynników wywołujących kwasicę i śpiączkę ketonową należy/ą:

30 / 140

30. Pomiar szczytowego przepływu wydechowego pozwala na monitorowanie przebiegu:

31 / 140

31. Aby zmniejszyć wystąpienie objawów niepożądanych steroidoterapii, NIE zaleca się:

32 / 140

32. Kryterium rozpoznania dny moczanowej NIE jest:

33 / 140

33. O niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową, rozpoznaną na podstawie typowych objawów podmiotowych, przedmiotowych i obniżonej wartości LVEF, będą świadczyć:

34 / 140

34. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

35 / 140

35. Celem sprawdzenia oceny sprawności połykania u pacjenta, pielęgniarka powinna wykonać wszystkie poniższe działania, Z WYJĄTKIEM:

36 / 140

36. Czynnikiem warunkującym efektywność inhalacji w przypadku stosowania inhalatorów proszkowych (typu DPI) jest:

37 / 140

37. W przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą celem leczenia hipoglikemizującego będzie uzyskanie optymalnej wartości hemoglobiny glikowanej na poziomie:

38 / 140

38. Pacjent przed nakłuciem jamy opłucnej (torakocentezą) NIE wymaga:

39 / 140

39. Duszność uniemożliwiająca choremu opuszczanie domu lub występująca przy ubieraniu się lub rozbieraniu w Skali mMRC (modified Medical Research Council) to duszność stopnia:

40 / 140

40. Wartość BMI 26,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

41 / 140

41. Jaki rodzaj bolusa jest stosowany do posiłków węglowodanowych i jako dawka korekcyjna w hiperglikemii u osób leczonych przy użyciu osobistej pompy insulinowej?

42 / 140

42. Objawy ze strony skóry takie jak: skóra nieznacznie zażółcona (cytrynowożółta, woskowa), włosy przedwcześnie posiwiałe jest charakterystyczne dla niedokrwistości:

43 / 140

43. Specjalny ręczny drenaż limfatyczny polega na:

44 / 140

44. Do oceny funkcji wydalniczej nerek w przewlekłej chorobie nerek (PChN) służy badanie:

45 / 140

45. Stan chorobowy, w którym dochodzi do obniżenia stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych oraz hematokrytu nazywamy:

46 / 140

46. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, glikokortykosteroidy są lekami:

47 / 140

47. W ocenie stanu klinicznego pacjentów z SM, można posłużyć się skalą:

48 / 140

48. Tlenoterapia NIE powinna być prowadzona w oparciu:

49 / 140

49. Do działań pielęgniarskich w retinopatii cukrzycowej, należy:

50 / 140

50. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej jest/są:

51 / 140

51. Jednym z elementów leczenia cukrzycy jest stosowanie farmakoterapii doustnej. "Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów ubocznych działania leku należącego do grupy:

52 / 140

52. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące dysfagii:

53 / 140

53. Jako system stopniowania stabilnej dławicy piersiowej wykorzystuje się klasyfikację Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (CCS), służącą do ilościowej oceny programu aktywności fizycznej, przy którym pojawiają się objawy. Klasa III mówi o:

54 / 140

54. Niedożywienie, to:

55 / 140

55. Wycinek błony śluzowej żołądka pobrany od chorego w czasie gastroskopii i umieszczony w jałowym, zakręcanym pojemniku powinien być przetransportowany do laboratorium:

56 / 140

56. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

57 / 140

57. Udar mózgu wg WHO, to:

58 / 140

58. Pojedynczy guzek autonomiczny rozpoznajemy przy pomocy badania:

59 / 140

59. Do swoistych wskazań ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM) wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension ESH) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology ESC), należy:

60 / 140

60. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

61 / 140

61. Następstwem hiperkapnii NIE jest:

62 / 140

62. Głównym objawem stwierdzanym w czasie kolki nerkowej, jest:

63 / 140

63. We wzmożonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym występuje:

64 / 140

64. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

65 / 140

65. Opieka nad pacjentem żywionym pozajelitowo lub dojelitowo zgodnie ze standardem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, polega na:

66 / 140

66. Dieta pacjentów z pierwotną niedoczynnością kory nadnerczy NIE powinna zawierać:

67 / 140

67. Do najczęstszych przyczyn krwotoku płucnego należą wszystkie poniższe, Z WYJĄTKIEM:

68 / 140

68. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego, w pierwszej kolejności należy wykonać:

69 / 140

69. Do czynników, które decydują o niemiarodajności wyników badań krwi, zalicza się m. in.:

70 / 140

70. Do działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u którego występuje zaburzona funkcja układu endokrynnego, ostry kryzys zdrowotny, hiperkalcemia, należy:

71 / 140

71. Proszę wskazać czynniki ryzyka kamicy nerkowej:

72 / 140

72. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

73 / 140

73. Po trepanobiopsji należy poinformować pacjenta, aby opatrunku uciskowego nie zdejmował przed upływem:

74 / 140

74. Skala określająca codzienne czynności pacjenta, a przez to będąca wskaźnikiem efektywności pracy pielęgniarskiej, to skala:

75 / 140

75. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

76 / 140

76. Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają:

77 / 140

77. Metodami niefarmakologicznymi leczenia nefroprotekcyjnego w przewlekłej chorobie nerek, są:

78 / 140

78. Do długoterminowych celów leczenia ostrej niewydolności serca NIE należy:

79 / 140

79. Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano stabilną dławicę piersiową, zaleca się:

80 / 140

80. Platypnea to duszność, która ulega zmniejszeniu w pozycji:

81 / 140

81. Pobraną na gazometrię arterializowaną krew włośniczkową, można przechowywać:

82 / 140

82. Najbardziej zaawansowanym stopniem osteoporozy ze względu na wartość BMD (Bone Mineral Density - Badanie gęstości kości) wg WHO jest:

83 / 140

83. Szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) na podstawie przesiewowej oceny czynników ryzyka, w tym profilu lipidowego, należy rozważyć:

84 / 140

84. U pacjentów z nietrzymaniem moczu, po usunięciu cewnika należy prowadzić trening pęcherza moczowego, z WYJĄTKIEM:

85 / 140

85. W leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego stosuje się przede wszystkim leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz:

86 / 140

86. W stabilnej dławicy piersiowej u pacjentów z pośrednim prawdopodobieństwem choroby przed testem (Pre-Test Probability) równym 15-65% i LVEF 50%, należy wykonać w pierwszej kolejności:

87 / 140

87. Oceny jakości opieki paliatywnej NIE możemy dokonać za pomocą:

88 / 140

88. Do częstych powikłań hemodializoterapii należy:

89 / 140

89. Ciśnienie wysokie prawidłowe według klasyfikacji ESH/ESC, to wartości:

90 / 140

90. Szczególnymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu, są:

91 / 140

91. Wskaż objawy stopy neuropatycznej:

92 / 140

92. W leczeniu chirurgicznym choroby Leśniowskiego-Crohna stosowane jest śródoperacyjne rozszerzenie zwężeń jelita cienkiego, które nazywa się:

93 / 140

93. Proszę dokończyć zdanie. W warunkach fizjologicznych, gdy kolano jest w wyproście:

94 / 140

94. W celu usystematyzowania postępowania z przewlekłym owrzodzeniem, do jakiego zalicza się zespół stopy cukrzycowej, przyjęto zasady oparte o tzw. strategię:

95 / 140

95. Zalecenia dietetyczne dla chorego z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka noszą nazwę zaleceń:

96 / 140

96. Po wykonaniu badania ERCP – cholangiopankreatografii wstecznej endoskopowej zaleca się szczególną obserwację:

97 / 140

97. Do wewnętrznych czynników ryzyka zespołu stopy cukrzycowej, należy/ą:

98 / 140

98. Wyróżnia się następujące subpopulacje granulocytów:

99 / 140

99. Jedyną skuteczną metodą leczenia ciężkiej postaci zwężenia zastawki aortalnej (AS) jest wymiana zastawki aortalnej (AVR). Jak według badań zabieg ten wpływa na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku (>80r.ż.)?

100 / 140

100. Przyczyną niedokrwistości megaloblastycznej jest niedobór:

101 / 140

101. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby jest:

102 / 140

102. Wskazaniem do nakłucia jamy stawowej NIE jest:

103 / 140

103. Najliczniejszymi komórkami stanowiącymi z reguły ponad 50% krążących we krwi leukocytów, są:

104 / 140

104. Wstrzykiwacz typu pen z insuliną należy przechowywać:

105 / 140

105. Objawem nadczynności tarczycy, jest:

106 / 140

106. Do czynników modyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zależnych od występowania chorób oraz zaburzeń metabolicznych, należą:

107 / 140

107. Do najczęstszych przyczyn hiperkalcemii należy:

108 / 140

108. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

109 / 140

109. Szacunek dla autonomii chorego to m.in. prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

110 / 140

110. Jednym z najważniejszych czynników predysponujących do rozwoju zakażeń jest:

111 / 140

111. Dieta, w której pacjent powinien unikać spożywania alkoholu, sardynek, makreli, pstrąga, czekolady, kakao, kawioru, szparagów, jest typowa dla:

112 / 140

112. Kryteria służące do rozpoznania zespołu metabolicznego, to wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

113 / 140

113. Wiodącymi objawami klinicznymi w skazach krwotocznych osoczowych są:

114 / 140

114. jakich możliwych objawach towarzyszących próbie z dobutaminą w czasie badania echokardiografii obciążeniowej (STRES ECHO), pacjent powinien zostać poinformowany?

115 / 140

115. Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

116 / 140

116. Przygotowując pacjenta do badania testem doustnego obciążenia glukozą, pielęgniarka powinna udzielić pacjentowi wszystkich poniższych informacji, Z WYJĄTKIEM:

117 / 140

117. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej (TK), z podaniem kontrastu, pacjent powinien:

118 / 140

118. Do objawów klinicznych wstrząsu kardiogennego, należy:

119 / 140

119. Objawy ze strony narządu wzroku w postaci łagodnych zmian, takich jak retrakcja powieki górnej, niewielki wytrzeszcz bez uszkodzenia funkcji widzenia, dodatnie objawy oczne, niewielki wzrost ciśnienia śródgałkowego, charakterystyczne są dla:

120 / 140

120. Pielografia wstępująca i zstępująca jest badaniem obrazowym, stosowanym w chorobach nerek, polegającym na zobrazowaniu:

121 / 140

121. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko kiedy jest niezgodne z jej:

123 / 140

123. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

124 / 140

124. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

125 / 140

125. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

126 / 140

126. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

127 / 140

127. Zgodnie z „Wytycznymi WHO dotyczącymi higieny rąk w opiece zdrowotnej” w zakresie wykorzystania rękawic:

128 / 140

128. Czynnik alarmowy, to:

129 / 140

129. Komunikacja werbalna, to:

130 / 140

130. Na proces planowania zatrudnienia składają się następujące etapy:

131 / 140

131. Indeks Hirscha:

132 / 140

132. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

133 / 140

133. W analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim jej unikalne:

134 / 140

134. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

135 / 140

135. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi zawsze:

136 / 140

136. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

137 / 140

137. Wg H. Fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

138 / 140

138. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

139 / 140

139. Relacja interpersonalna, to:

140 / 140

140. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

Your score is

Średni wynik to 44%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa internistycznego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”