PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. W oparciu o wytyczne standardu opieki okołoporodowej położna poz-u sprawująca opiekę nad położnicą wykonuje nie mniej niż:

2 / 140

2. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych, w szczególności:

3 / 140

3. Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:

4 / 140

4. Procesy wsteczne, zanik naczyń krwionośnych w endometrium i martwica komórek endometrium występują w fazie:

5 / 140

5. Test postkoitalny (PCT) wykonuje się z:

6 / 140

6. Biologiczne mechanizmy odpowiedzialne za związany z wiekiem spadek płodności u mężczyzn to:

7 / 140

7. Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

8 / 140

8. Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

9 / 140

9. Pik LH obserwuje się w fazie:

10 / 140

10. Z definicji zdrowia reprodukcyjnego wynika prawo kobiet i mężczyzn do:

11 / 140

11. Metoda Billingsa:

12 / 140

12. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

13 / 140

13. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

14 / 140

14. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

15 / 140

15. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej

16 / 140

16. Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy:

17 / 140

17. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

18 / 140

18. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

19 / 140

19. Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, to czynniki ryzyka:

20 / 140

20. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

21 / 140

21. W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

22 / 140

22. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

23 / 140

23. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

24 / 140

24. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego?

25 / 140

25. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

26 / 140

26. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

27 / 140

27. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

28 / 140

28. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

29 / 140

29. Który z niżej wymienionych wymiarów NIE służy do podstawowej oceny wieku ciążowego:

30 / 140

30. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

31 / 140

31. Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De Lee, miał on na celu:

32 / 140

32. Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

33 / 140

33. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

34 / 140

34. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

35 / 140

35. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

36 / 140

36. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

37 / 140

37. Czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnej NIE jest:

38 / 140

38. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

39 / 140

39. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

40 / 140

40. Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części przodującej w kanale rodnym?

41 / 140

41. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym:

42 / 140

42. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

43 / 140

43. Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

44 / 140

44. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

45 / 140

45. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

46 / 140

46. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

47 / 140

47. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

48 / 140

48. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

49 / 140

49. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

50 / 140

50. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

51 / 140

51. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

52 / 140

52. Krwotok po porodzie drogami natury rozpoznaje się, gdy utrata krwi wynosi powyżej:

53 / 140

53. W okresie noworodkowym należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka, przez przeprowadzenie instruktażu matki w zakresie prawidłowego karmienia piersią, uwzględniającego informację, z wyjątkiem (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

54 / 140

54. Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

55 / 140

55. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

56 / 140

56. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

57 / 140

57. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

58 / 140

58. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

59 / 140

59. Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu, opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

60 / 140

60. Do czynników ryzyka krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym NIE zalicza się:

61 / 140

61. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.:

62 / 140

62. Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej wirusem HIV NIE obejmuje (wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie):

63 / 140

63. Do podstawowych funkcji II poziomu trójstopniowej opieki perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

64 / 140

64. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

65 / 140

65. Eugonadotropowe zaburzenia miesiączkowania występują w zespole:

66 / 140

66. Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania, to nowotwory:

67 / 140

67. O przedwczesnym pokwitaniu mówimy, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawia się:

68 / 140

68. Zwiększone stężenie gonadotropin wynikające z pierwotnej dysfunkcji gonad oznacza:

69 / 140

69. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

70 / 140

70. U noworodków z wrodzonym przerostem nadnerczy jednym z objawów klinicznych jest:

71 / 140

71. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

72 / 140

72. Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

73 / 140

73. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

74 / 140

74. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

75 / 140

75. Operacja metodą Fothergilla ma na celu:

76 / 140

76. Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

77 / 140

77. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

78 / 140

78. Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

79 / 140

79. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

80 / 140

80. Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

81 / 140

81. Do przeciwwskazań bezwzględnych do wykonania laparoskopii należy:

82 / 140

82. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

83 / 140

83. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

84 / 140

84. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

85 / 140

85. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

86 / 140

86. Metodą, którą powinno się stosować w przypadku ropni nawrotowych gruczołu przedsionkowego większego jest:

87 / 140

87. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia, zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (HGSIL)?

88 / 140

88. Późnym powikłaniem po histerektomii, zarówno po histerektomi brzusznej, jak i pochwowej, jest:

89 / 140

89. Ciężka praca fizyczna, praca w pozycji stojącej, przewlekłe zaparcia i przewlekle choroby układu oddechowego, to główne czynniki etiologiczne:

90 / 140

90. Który produkt jako najbogatszy w fitoestrogeny zalecisz kobiecie w okresie klimakterium?

91 / 140

91. Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

92 / 140

92. Do którego stopnia wg klinicznego podziału wysiłkowego nietrzymania moczu zakwalifikujemy pacjentkę, u której nietrzymanie moczu występuje podczas leżenia w czasie zmiany pozycji w łóżku?

93 / 140

93. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

94 / 140

94. Za proces starzenia się skóry odpowiada głównie niedobór:

95 / 140

95. Który z poniższych objawów zespołu klimakterycznego zaliczamy do grupy naczynioruchowych?

96 / 140

96. Wczesne uruchamianie po mastektomii oznacza pionizację pacjentki w:

97 / 140

97. Do skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

98 / 140

98. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

99 / 140

99. Jakie metody diagnostyczne stosowane są na etapie weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych?

100 / 140

100. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

101 / 140

101. Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego, to:

102 / 140

102. Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

103 / 140

103. Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju raka endometrium, to:

104 / 140

104. Pacjentka po mastektomii podczas automasażu limfatycznego powinna wykonywać wszystkie ruchy w kierunku:

105 / 140

105. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

106 / 140

106. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

107 / 140

107. Pacjentka podczas brachyterapii może:

108 / 140

108. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

109 / 140

109. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

110 / 140

110. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

111 / 140

111. Zaawansowane stadium raka szyjki macicy charakteryzują następujące objawy:

112 / 140

112. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

113 / 140

113. Mammografia jako badanie przesiewowe (skrinning) wykonuje się u kobiet najczęściej powyżej:

114 / 140

114. Guz Brennera, to:

115 / 140

115. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

116 / 140

116. Które z objawów klinicznych NIE występują w mięśniakach macicy?

117 / 140

117. Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

118 / 140

118. W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest ukończenie ciąży:

119 / 140

119. Jednym ze sposobów utrzymania odpływu limfatycznego u pacjentek p o mastektomii jest założenie rękawa uciskowego. Rękaw uciskowy pacjentka powinna nosić:

120 / 140

120. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

121 / 140

121. Stanowiska kierowniczew pielęgniarstwie obsadzanewdrodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamydo humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. 126 Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamym.in.DiagramIshikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%