PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Do położnej zwraca się pacjentka z prośbą o ujawnienie informacji na temat jej stanu zdrowia, który w opinii lekarza jest krytyczny. Podejmujesz decyzję o udzieleniu odpowiedzi wymijającej, korzystając z zasady:

2 / 140

2. System rejestracji wystąpienia przedporodowego ryzyka w celu oceny możliwości wystąpienia dystocji barkowej (wg O’Leary) NIE obejmuje:

3 / 140

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku:

4 / 140

4. Pik LH obserwuje się w fazie:

5 / 140

5. Która faza cyklu może być zmienna u tej samej kobiety w różnych cyklach.

6 / 140

6. Niepłodość to:

7 / 140

7. Podstawą porady genetycznej jest właściwe rozpoznanie przyczynowe, dla ustalenia którego nieodzowne są zazwyczaj:

8 / 140

8. Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemników określamy skrótem:

9 / 140

9. W podwzgórzu (jądro łukowate) produkowany/a i uwalniany/a jest:

10 / 140

10. Wadą wkładki wewnątrzmacicznej jest:

11 / 140

11. Uwolniona komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

12 / 140

12. W przypadku trisomii 18 i 13 stężenie B-hCG w surowicy krwi matki jest:

13 / 140

13. Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, to czynniki ryzyka:

14 / 140

14. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

15 / 140

15. U kobiet ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem obumarcia wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty na:

16 / 140

16. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

17 / 140

17. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

18 / 140

18. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

19 / 140

19. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

20 / 140

20. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej

21 / 140

21. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

22 / 140

22. Wysokość dna macicy w 28. tygodniu ciąży pojedyńczej znajduje się:

23 / 140

23. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

24 / 140

24. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

25 / 140

25. W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

26 / 140

26. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego

27 / 140

27. Objaw Chadwicka, widoczny już w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży, to:

28 / 140

28. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

29 / 140

29. Wymiar dwuciemieniowy - stosowany skrót w badaniach USG, to:

30 / 140

30. Test PAPP-A jest to badanie skriningowe wykonywane:

31 / 140

31. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

32 / 140

32. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym:

33 / 140

33. Czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnej NIE jest:

34 / 140

34. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

35 / 140

35. Jeżeli podczas porodu obserwujemy narastającą niewydolność oddechową lub krążeniową u kobiety zdrowej, niewykazującej wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

36 / 140

36. Wymiar międzygrzebieniowy w prawidłowo zbudowanej miednicy kostnej wynosi:

37 / 140

37. Odwiedzenie i silne przygięcie w stawach biodrowych kończyn dolnych rodzącej w kierunku tułowia do pozycji kolano – klatka piersiowa to manewr:

38 / 140

38. Hipowolemia u kobiety rodzącej spowodowana jest:

39 / 140

39. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

40 / 140

40. Podczas badania położniczego rodzącej wykonano chwyt De Lee, miał on na celu:

41 / 140

41. Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

42 / 140

42. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

43 / 140

43. Podczas I okresu porodu wartość pH krwi włośniczkowej ze skalpu płodu wynosi 6,98, co świadczy o:

44 / 140

44. Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

45 / 140

45. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

46 / 140

46. Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części przodującej w kanale rodnym

47 / 140

47. Podczas nacięcia krocza NIE zszywany jest mięsień:

48 / 140

48. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

49 / 140

49. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim należy wykonać, na podstawie skali Apgar:

50 / 140

50. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

51 / 140

51. Wnikliwa kontrola popłodu i postępowanie aseptyczne w czasie porodu i we wczesnym połogu, to profilaktyka:

52 / 140

52. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

53 / 140

53. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

54 / 140

54. W przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów – bólu w klatce piersiowej, sinicy, duszności, kaszlu należy podejrzewać:

55 / 140

55. Krwotok po porodzie drogami natury rozpoznaje się, gdy utrata krwi wynosi powyżej:

56 / 140

56. Podczas badania noworodka, przy próbie wywołania repozycji podwichniętego albo zwichniętego stawu biodrowego do panewki, obserwowany najsilniej wyrażony objaw niestabilności stawu, to objaw:

57 / 140

57. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

58 / 140

58. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

59 / 140

59. Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania

60 / 140

60. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi

61 / 140

61. Monitorując ogólne parametry życiowe położnicy z rzucawką zauważasz osłabione odruchy ścięgniste, zwolniony oddech, bełkocącą mowę, zaczerwienienie twarzy, oligurię. Najprawdopodobniej masz do czynienia z zatruciem:

62 / 140

62. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

63 / 140

63. Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

64 / 140

64. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

65 / 140

65. Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

66 / 140

66. Najczęściej występujące nowotwory jajnika u dzieci i dziewcząt w okresie dojrzewania, to nowotwory:

67 / 140

67. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

68 / 140

68. Obojnactwo prawdziwe, to:

69 / 140

69. Głównym aktywatorem pokwitania u dziewcząt w prawidłowych warunkach rozwoju jest:

70 / 140

70. Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

71 / 140

71. O przedwczesnym pokwitaniu mówimy, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawia się:

72 / 140

72. U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

73 / 140

73. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

74 / 140

74. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

75 / 140

75. Marsupializacja to metoda leczenia:

76 / 140

76. Miomektomia to:

77 / 140

77. Teoria uznająca miesiączkowanie wsteczne jako wyjaśnienie endometriozy to teoria:

78 / 140

78. Typowe w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu jest bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

79 / 140

79. Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

80 / 140

80. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia, zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (HGSIL)

81 / 140

81. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

82 / 140

82. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia :

83 / 140

83. W pierwszym etapie zakażenia rzeżączką proces chorobowy toczy się w obrębie:

84 / 140

84. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące endometriozy:

85 / 140

85. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

86 / 140

86. Wieloogniskowe, drobne pęcherzyki i sączące się uszkodzenia naskórka sromu, silny ból, często gorączka, nietrzymanie moczu, bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

87 / 140

87. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

88 / 140

88. W leczeniu farmakologicznym niezaawansowanych postaci zaburzeń statyki narządu rodnego stosuje się:

89 / 140

89. D o czynników ryzyka osoteoporozy postmenopauzalnej zalicza się wszystkie poniżej wymienione Z WYJĄTKIEM:

90 / 140

90. Największe znaczenie we wczesnej diagnostyce menopauzy ma:

91 / 140

91. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące okresu menopauzy:

92 / 140

92. Niedobór estrogenów w okresie pomenopauzalnym prowadzi do zmian w ścianach pochwy w postaci:

93 / 140

93. Hormonalna terapia:

94 / 140

94. W profilaktyce osteoporozy w okresie menopauzy:

95 / 140

95. Hipoestrogenizm u kobiet w okresie pomenopauzalnym może prowadzić do:

96 / 140

96. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

97 / 140

97. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

98 / 140

98. Markerem nowotworowym nieswoistym bardzo przydatnym w diagnozowaniu raka sutka jest:

99 / 140

99. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

100 / 140

100. Wczesne uruchamianie po mastektomii oznacza pionizację pacjentki w:

101 / 140

101. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

102 / 140

102. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

103 / 140

103. Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

104 / 140

104. Guz Brennera, to:

105 / 140

105. D o skutków ubocznych radioterapii – powikłań popromiennych wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

106 / 140

106. Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

107 / 140

107. Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju raka endometrium, to:

108 / 140

108. Radioterapia stosowana jako działanie paliatywne zakłada:

109 / 140

109. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

110 / 140

110. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza

111 / 140

111. Zaawansowane stadium raka szyjki macicy charakteryzują następujące objawy:

112 / 140

112. Ćwiczenia na cykloergometrze wykonywane u pacjentki po mastektomii mogą powodować:

113 / 140

113. Najczęściej występujący inwazyjny nowotwór szyjki macicy to rak:

114 / 140

114. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

115 / 140

115. Testament życia to oświadczenie złożone przez chorego, dotyczące:

116 / 140

116. Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

117 / 140

117. Kłykciny olbrzymie Buschkego-Loewensteina to zmiany o agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

118 / 140

118. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

119 / 140

119. Podczas radioterapii pielęgnacja okolicy napromieniowanej polega na:

120 / 140

120. Odległe powikłania chemioterapii to:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%