/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest:

2 / 140

2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje zarówno prawa, jak i obowiązki położnych jako członków organów izb. Do obowiązków położnych jako członków samorządu zawodowego NIE zaliczamy:

3 / 140

3. System rejestracji wystąpienia przedporodowego ryzyka w celu oceny możliwości wystąpienia dystocji barkowej (wg O’Leary) NIE obejmuje:

4 / 140

4. Skuteczność antykoncepcji określa tzw. Wskaźnik Pearla i oznacza:

5 / 140

5. W okresie przedkoncepcyjnym kobiety chore na cukrzycę należy objąć opieką na okres:

6 / 140

6. Marihuana – przy długotrwałym stosowaniu powoduje:

7 / 140

7. Objawy płodności w okresie poporodowym, określa się poprzez ustalenie podstawowego modelu niepłodności, który polega na obserwacji śluzu przez okres:

8 / 140

8. Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemników określamy skrótem:

9 / 140

9. Która z wymienionych zasad NIE jest zgodna z metodą termiczną planowania rodziny:

10 / 140

10. Stan po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, obecność mięśniaków i polipów zaliczamy do czynników ryzyka niepłodności pochodzenia:

11 / 140

11. Zadaniem opieki przedkoncepcyjnej jest:

12 / 140

12. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

13 / 140

13. Względna fizjologiczna niedokrwistość w ciąży spowodowana jest:

14 / 140

14. Według klasyfikacji White cukrzyca ciężarnych klasa D występuje:

15 / 140

15. Zastosowanie TENS jest przeciwwskazane:

16 / 140

16. Oznaczenie stężenia oksytocynazy ma znaczenie diagnostyczne w:

17 / 140

17. Ćwiczenia mięśni dna miednicy, usprawniających układy krążenia i oddechowy należy w połogu prowadzić:

18 / 140

18. Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

19 / 140

19. Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

20 / 140

20. Test PAPP-A wykonywany jest między:

21 / 140

21. Konsekwencją niedokrwistości w III trymestrze ciąży jest:

22 / 140

22. Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

23 / 140

23. W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

24 / 140

24. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego?

25 / 140

25. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

26 / 140

26. Obfite krwawienie, silne bóle podbrzusza, kanał szyjki skrócony i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

27 / 140

27. Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

28 / 140

28. Który z objawów kiły u pacjentki ciężarnej zaliczamy do kiły pierwszorzędowej?

29 / 140

29. Skurcze Braxtona-Hicksa to:

30 / 140

30. Wskaż objaw charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąży:

31 / 140

31. Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

32 / 140

32. Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

33 / 140

33. Względnym przeciwwskazaniem do porodu w wodzie NIE jest:

34 / 140

34. Pobudzenie mięśnia macicy z dwóch ośrodków jednocześnie zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

35 / 140

35. Która z poniższych definicji określa położenie miednicowe zupełne?

36 / 140

36. Sytuacja, w której przy całkowitym rozwarciu szyjki, główka osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

37 / 140

37. NAJCZĘSTSZYM objawem klinicznym zatoru płucnego NIE jest:

38 / 140

38. Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

39 / 140

39. Wykres czynności serca płodu kategorii III charakteryzuje się zmiennością:

40 / 140

40. Podczas porodu „do wody" w pierwszej kolejności nad powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

41 / 140

41. Wskaż objaw, który NIE potwierdza oddzielenia się łożyska w III okresie porodu:

42 / 140

42. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

43 / 140

43. Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

44 / 140

44. Macica w przypadku łożyska przodującego jest:

45 / 140

45. Zmiany w zapisie KTG manifestujące niewydolność maciczno – łożyskową to:

46 / 140

46. Wskaż czynnik niekorzystny dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

47 / 140

47. Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę stanu ogólnego dziecka obejmują:

48 / 140

48. W przebiegu połogu poziom, którego z wymienionych hormonów ulega wyraźnemu wzrostowi:

49 / 140

49. Ból w okolicy spojenia łonowego i charakterystyczny „kaczkowaty” chód wskazuje na:

50 / 140

50. Przy porażeniu typu Klumpke (uszkodzeniu splotu barkowego na poziomie C8-Th1), noworodek:

51 / 140

51. Pojawienie się w 3 dniu połogu temperatury 39°C-40°C, przyspieszenia tętna, bolesności macicy, złego samopoczucia oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

52 / 140

52. Najczęstszą przyczyną bólu brodawek podczas karmienia dziecka piersią jest:

53 / 140

53. Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

54 / 140

54. W procesie laktacji, za prawidłowy rozwój pęcherzyków gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są m.in.:

55 / 140

55. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim należy wykonać, na podstawie skali Apgar:

56 / 140

56. Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w przebiegu połogu:

57 / 140

57. Szczepienie BCG wykonuje się:

58 / 140

58. Wyczuwalny przez skórę piersi bardzo bolesny, chełbocący guzek z towarzyszącą gorączką, to objaw:

59 / 140

59. U dzieci karmionych piersią rzadziej niż u karmionych sztucznie występują:

60 / 140

60. Rozpoznanie krwotoku po porodzie drogami natury jest możliwe, gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

61 / 140

61. Wnikliwa kontrola popłodu i postępowanie aseptyczne w czasie porodu i we wczesnym połogu, to profilaktyka:

62 / 140

62. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

63 / 140

63. Wskaż wśród wymienionych, główny czynnik ryzyka zakażenia w połogu:

64 / 140

64. Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

65 / 140

65. Występowanie u młodych dziewcząt w początkowym okresie miesiączkowania zaburzeń o typie oligomenorrhoea jest zjawiskiem:

66 / 140

66. Obojnactwo prawdziwe, to:

67 / 140

67. Głównym aktywatorem pokwitania u dziewcząt w prawidłowych warunkach rozwoju jest:

68 / 140

68. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

69 / 140

69. U noworodków z wrodzonym przerostem nadnerczy jednym z objawów klinicznych jest:

70 / 140

70. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE odnoszące się do torbieli czynnościowych jajnika w okresie pokwitania:

71 / 140

71. Opóźnione pokwitanie NIE jest jedynym z objawów zespołu:

72 / 140

72. W zespole Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera narządy płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

73 / 140

73. Biała, śluzowa, kłaczkowata, przezroczysta wydzielina z pochwy, to objaw:

74 / 140

74. Skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml) trwające krócej niż 1–2 dni określamy mianem:

75 / 140

75. Podczas przygotowywania pacjentki do zabiegu operacyjnego, należy zawsze traktować pacjentkę:

76 / 140

76. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Endometrioza może powodować:

77 / 140

77. Antybiotykoterapia, steroidoterapia i immunosupresja są czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

78 / 140

78. W której klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy używa się określenia HGSIL:

79 / 140

79. Przyczyny zaburzeń orgazmu u kobiet mogą wynikać z czynników:

80 / 140

80. Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

81 / 140

81. W przebiegu waginozy bakteryjnej jednym z objawów jest rybi zapach wydzieliny, diagnostyczne jego wzmocnienie powoduje roztwór:

82 / 140

82. Charakterystyczny wygląd szyjki macicy - szyjka truskawkowa - jest objawem zakażenia:

83 / 140

83. Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym rozluźnianiu i napinaniu mięśnia:

84 / 140

84. Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

85 / 140

85. Obrazy jodonegatywne w kolposkopie obserwuje się:

86 / 140

86. Marsupializacja to metoda leczenia:

87 / 140

87. Do objawów naglącego nietrzymania moczu należy bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

88 / 140

88. Hipoestrogenizm ma bezpośredni wpływ u kobiet w okresie przekwitania na występowanie:

89 / 140

89. Który czynnik NIE ma wpływu na wiek wystąpienia menopauzy?

90 / 140

90. Do objawów związanych z atrofią w obrębie układu moczowego w okresie menopauzy NIE zaliczamy:

91 / 140

91. Korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy wiąże się z:

92 / 140

92. „Zespół wdowy” objawia się głównie:

93 / 140

93. Stosowanie doustnej hormonalnej terapii NIE jest wskazane w przypadku występowania:

94 / 140

94. Jedną z zasad leczenia osteoporozy jest:

95 / 140

95. W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

96 / 140

96. Po zabiegu amputacji piersi pacjentka ćwiczy kończynę górną po stronie operowanej w następujący sposób:

97 / 140

97. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

98 / 140

98. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

99 / 140

99. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

100 / 140

100. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

101 / 140

101. Przygotowując pacjentkę do brachyterapii należy poinformować ją o:

102 / 140

102. O powstałym krwawieniu z rany po amputacji piersi może świadczyć:

103 / 140

103. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

104 / 140

104. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

105 / 140

105. Według zaleceń WHO skuteczny skryning populacyjny powinien spełniać następujące kryteria:

106 / 140

106. Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

107 / 140

107. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii?

108 / 140

108. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

109 / 140

109. Odległe powikłania chemioterapii to:

110 / 140

110. Jednym z właściwości izotopów promieniotwórczych jest czaspołowicznego rozpadu, określany jako:

111 / 140

111. Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

112 / 140

112. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

113 / 140

113. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

114 / 140

114. Zespół Lyncha można rozpoznać w przypadku wykrycia mutacji w jednym z genów lub na podstawie kryteriów amsterdamskich. Który z dystraktorów NIE należy do tych kryteriów?

115 / 140

115. Zaawansowane stadium raka szyjki macicy charakteryzują następujące objawy:

116 / 140

116. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi NIE powinna leżeć na:

117 / 140

117. Testament życia to oświadczenie złożone przez chorego, dotyczące:

118 / 140

118. Guz Brennera, to:

119 / 140

119. W terminalnej fazie choroby nowotworowej na plan pierwszy wysuwają się następujące potrzeby:

120 / 140

120. Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany?

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe"?

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m. in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo - skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki na leży przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence - Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care , Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%