/140

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Położna może wykonywać zawód:

2 / 140

2. W oparciu o wytyczne standardu opieki okołoporodowej położna poz-u sprawująca opiekę nad położnicą wykonuje nie mniej niż:

3 / 140

3. Postrzeganie przez położną problemów zdrowotnych pacjentki, potrzeb duchowych i kulturowych uwarunkowań opiera się na modelu pielęgniarstwa:

4 / 140

4. Aspermia to:

5 / 140

5. Coitus interruptus:

6 / 140

6. Metoda Billingsa:

7 / 140

7. Uwolniona komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

8 / 140

8. Objawy płodności w okresie poporodowym, określa się poprzez ustalenie podstawowego modelu niepłodności , który polega na obserwacji śluzu przez okres:

9 / 140

9. Wskaż czynnik, który NIE wpływa na płodność człowieka:

10 / 140

10. Która z metod antykoncepcyjnych skojarzona jest z najniższym odsetkiem występowania stanów zapalnych w obrębie miednicy mniejszej:

11 / 140

11. Ocena rezerwy jajnikowej polega na łącznym oznaczeniu stężeń:

12 / 140

12. Obowiązkiem położnej w opiece nad kobietą ciężarną NIE jest:

13 / 140

13. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w przebiegu ciąży jest NAJCZĘŚCIEJ wywołane przez bakterie:

14 / 140

14. Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla łożyska przodującego

15 / 140

15. Który z objawów klinicznych NIE charakteryzuje poronienia zagrażającego

16 / 140

16. Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. Średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi około::

17 / 140

17. U ciężarnych obarczonych dużym ryzykiem przedporodowego zgonu płodu, należy rozpocząć czynny nadzór płodu od:

18 / 140

18. Który z czynników ryzyka sprzyja rozwojowi cukrzycy ciężarnych

19 / 140

19. W ciąży o przebiegu prawidłowym przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane:

20 / 140

20. W przypadku trisomii 21, w 12 tygodniu ciąży:

21 / 140

21. Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

22 / 140

22. Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

23 / 140

23. Test PAPP-A jest to badanie skriningowe wykonywane:

24 / 140

24. Który z wymienionych markerów NIE świadczy o wystąpieniu zakażenia wewnątrzmacicznego

25 / 140

25. W przypadku trisomii 18 i 13 stężenie B-hCG w surowicy krwi matki jest:

26 / 140

26. Niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, to czynniki ryzyka:

27 / 140

27. Ćwiczenia mięśni dna miednicy, usprawniających układy krążenia i oddechowy należy w połogu prowadzić:

28 / 140

28. Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

29 / 140

29. Pierwsze ruchy oddechowe i skurcze przepony płodu pojawiają się:

30 / 140

30. Konsekwencją niedokrwistości w III trymestrze ciąży jest:

31 / 140

31. Istotą metody Bradleya w łagodzeniu bólu porodowego, jest:

32 / 140

32. Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100-110 lub 150-170 uderzeń na minutę określamy jako:

33 / 140

33. Która z sytuacji wymaga transportu do szpitala podczas porodu w domu

34 / 140

34. W którym ustawieniu i ułożeniu główki płodu, poród drogami natury jest NIEMOŻLIWY

35 / 140

35. Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części przodującej w kanale rodnym

36 / 140

36. Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

37 / 140

37. Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

38 / 140

38. NAJCZĘSTSZYM objawem klinicznym zatoru płucnego NIE jest:

39 / 140

39. Kobieta w II okresie porodu w ciężkim stanie przedrzucawkowym może:

40 / 140

40. Która z opisanych sytuacji położniczych NIE jest wskazaniem do cięcia cesarskiego

41 / 140

41. Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

42 / 140

42. Wstawianie się główki płodu do wchodu miednicy sposobem Roederera polega na:

43 / 140

43. Podczas porodu doszło do pęknięcia macicy. Który z objawów świadczy o tym:

44 / 140

44. Którego z wymienionych stanów NIE zaliczymy do czynników ryzyka dystocji barkowej

45 / 140

45. Względnym przeciwskazaniem do porodu w wodzie NIE jest:

46 / 140

46. Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

47 / 140

47. Do obserwowanej u noworodka policytemii NIE predysponuje:

48 / 140

48. W okresie noworodkowym należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka, przez przeprowadzenie instruktażu matki w zakresie prawidłowego karmienia piersią, uwzględniającego informację, z wyjątkiem (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

49 / 140

49. Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę stanu ogólnego dziecka obejmują:

50 / 140

50. Celem wczesnej diagnostyki i oceny klinicznej choroby zakrzepowo-zatorowej jest badanie polegające na zgięciu grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. Jest to objaw:

51 / 140

51. Objaw Michaelisa niejednokrotnie jest pierwszym obserwowanym symptomem patologii w połogu i dotyczy:

52 / 140

52. Do konsekwencji wielowodzia dla matki i dziecka NIE należą:

53 / 140

53. Wskaż sposób leczenia atonii macicy przy braku reakcji na podstawowe działania:

54 / 140

54. D o czynników ryzyka krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym NIE zalicza się:

55 / 140

55. Wśród kobiet obarczonych umiarkowanym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych w połogu wymienia się:

56 / 140

56. Ocenę stanu noworodków urodzonych w stanie dobrym, należy wykonać na podstawie skali Apgar:

57 / 140

57. Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

58 / 140

58. Wśród objawów połogowych związanych z zakażeniem paciorkowcem β-hemolizującym grupy B, NIE obserwuje się:

59 / 140

59. Położna / pielęgniarka komunikując się z rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia i udzielając im wsparcia powinna wiedzieć, ż e rodzice, zanim zaakceptują swoje chore dziecko, muszą przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w określonej kolejności:

60 / 140

60. Wnikliwa kontrola popłodu i postępowanie aseptyczne w czasie porodu i we wczesnym połogu, to profilaktyka:

61 / 140

61. Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej wirusem HIV NIE obejmuje (wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie):

62 / 140

62. Wymagane pomiary antropometryczne noworodka po urodzeniu dotyczą pomiarów:

63 / 140

63. Wtórne ogniska posocznicy połogowej najczęściej tworzą się w:

64 / 140

64. Który z wymienionych wskaźników świadczy o prawidłowym mechanizmie ssania

65 / 140

65. U noworodków z wrodzonym przerostem nadnerczy jednym z objawów klinicznych jest:

66 / 140

66. O opóźnionym pokwitaniu mówimy, kiedy u dziewczynki:

67 / 140

67. Opóźnione pokwitanie NIE jest jedynym z objawów zespołu:

68 / 140

68. Reakcje seksualne u dziewcząt są silnie modyfikowane przez czynniki:

69 / 140

69. „Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

70 / 140

70. Jakie biologiczno-psychologiczne siły mają zasadniczy wpływ na aktywność seksualną nastolatków:

71 / 140

71. O przedwczesnym pokwitaniu mówimy, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawia się:

72 / 140

72. Zespół całkowitej oporności na androgeny cechuje:

73 / 140

73. Bakteryjna waginoza pochwy oznacza stan biocenozy pochwy:

74 / 140

74. Teoria uznająca miesiączkowanie wsteczne jako wyjaśnienie endometriozy to teoria:

75 / 140

75. Model reakcji seksualny zaproponowany przez Basson R. zakłada:

76 / 140

76. Najczęstsze zakażenie przenoszone drogą płciową, to:

77 / 140

77. Miomektomia to:

78 / 140

78. W diagnostyce nietrzymania moczu istotna jest analiza karty mikcji. Prawidłowa liczba mikcji w ciągu dnia powinna być mniejsza niż:

79 / 140

79. D o której grupy chorób przenoszonych drogą płciową (STD) należą zakażenia wywołane przez: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Trichomonas vaginalis

80 / 140

80. Wskaż cel, dla którego podejmowane jest leczenie zespołu PCOS:

81 / 140

81. D o fizykoterapii w ginekologii wykorzystuje się bodźce fizykalne, takie jak:

82 / 140

82. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna być podana w czasie:

83 / 140

83. Przyczyny zaburzeń orgazmu u kobiet mogą wynikać z czynników:

84 / 140

84. Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

85 / 140

85. Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

86 / 140

86. Podczas przygotowywania pacjentki do zabiegu operacyjnego, należy zawsze traktować pacjentkę:

87 / 140

87. D o głównych czynników etiologicznych zapalenia narządów miednicy mniejszej (PID) zaliczamy Chlamydia trachomatis oraz:

88 / 140

88. D o czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka pochwy należą wszystkie poniżej wymienione z wyjątkiem:

89 / 140

89. Nietrzymanie moczu (NM) spowodowane przez nadmierną ruchomość szyi pęcherza i przez niewydolność mechanizmu zwieracza, to:

90 / 140

90. Jedną z zasad postępowania w leczeniu osteoporozy jest:

91 / 140

91. W przypadku wystąpienia przedwczesnej menopauzy zaleca się stosowanie terapii hormonalnej do:

92 / 140

92. Późnym powikłaniem po histerektomii, zarówno po histerektomi brzusznej, jak i pochwowej, jest:

93 / 140

93. Fitoestrogeny wskazane są dla kobiet:

94 / 140

94. Położna, prowadząc edukację w okresie klimakterium w zakresie profilaktyki raka piersi, powinna przekazać swoim podopiecznym następujące informacje (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

95 / 140

95. Położna w ramach opieki nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym realizuje założenia profilaktyki nietrzymania moczu (NM), zwracając uwagę na eliminowanie istotnych czynników ryzyka NM, wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenia:

96 / 140

96. Jednym z właściwości izotopów promieniotwórczych jest czas połowicznego rozpadu, określany jako:

97 / 140

97. Podstawowym sposobem postępowania w leczeniu nowotworu złośliwego sromu jest:

98 / 140

98. Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

99 / 140

99. D o wczesnych powikłań operacyjnego leczenia raka sutka zaliczamy:

100 / 140

100. U pacjentki po mastektomii, w życiu codziennym, zalecane jest stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

101 / 140

101. Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda 2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza

102 / 140

102. Znane czynniki główne i prawdopodobne zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Które z poniżej wymienionych należą do czynników prawdopodobnych

103 / 140

103. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

104 / 140

104. W badaniu ginekologicznym stwierdzono lity, nieregularny i nieruchomy guz w miednicy mniejszej. Są to cechy charakterystyczne dla:

105 / 140

105. O powstałym krwawieniu z rany po amputacji piersi może świadczyć:

106 / 140

106. Przed zabiegiem amputacji piersi konieczne jest przygotowanie pacjentki, które polega na nauce:

107 / 140

107. Wczesne uruchamianie po mastektomii oznacza pionizację pacjentki w:

108 / 140

108. Przed podaniem i po podaniu leków cytostatycznych, należy przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

109 / 140

109. Objawy kliniczne zgłaszane NAJCZĘŚCIEJ przez chore z rakiem sromu, to:

110 / 140

110. Najczęściej występujący inwazyjny nowotwór szyjki macicy to rak:

111 / 140

111. Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

112 / 140

112. W diagnostyce raka sutka wykonuje się mammografię oraz następujące badania:

113 / 140

113. Poprawę komfortu oddychania u pacjentów z dusznością w terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

114 / 140

114. Leczenie niefarmakologiczne raka piersi polega na:

115 / 140

115. Przygotowując pacjentkę do brachyterapii należy poinformować ją o :

116 / 140

116. Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego, to:

117 / 140

117. Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO, NIE obejmują:

118 / 140

118. Mammografia jako badanie przesiewowe (skrinning) wykonuje się u kobiet najczęściej powyżej:

119 / 140

119. Pacjentka w terminalnej fazie choroby nowotworowej wyraża życzenie, by nie informować rodziny o jej stanie zdrowia, w tej sytuacji personel medyczny powinien:

120 / 140

120. W przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego poza żyłę należy:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%