Membership Level change

You have selected the Piel?gniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki membership level.

Aktualne testy specjalizacyjne wraz z odpowiedziami i literatur? w formie wygodnych quizów.

The price for membership is PLN 45.00 now.

Membership expires after 1 Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

/

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności nierejestrowanej: bloga autorskiego o tematyce medycznej oraz sklepu internetowego. 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne: 1) w ramach sklepu internetowego - sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 2. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.piel.pl (zwanej dalej „Stroną”). 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Łukasz Kowalski, Piltza 43/137, 30-392, Kraków (zwany dalej „Usługodawcą”). 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 1) poczty e-mail: kontakt@piel.pl 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 01.06.2022 r. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać: 1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, 2) przeglądarkę internetową, 3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie, 4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy - sprzedaż treści cyfrowych]

1. [Składanie zamówień]: 1) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne. 2) Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę. 3) Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje. 4) Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy. 5) Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika lub przesłanie jej na podanego e-maila. 2. [Dokonywanie płatności] 1) Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy; 2) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności; 3. [Dostawa/Odbiór towaru] 1) Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach lub dostęp do treści bezpośrednio na stronie internetowej. 2) Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na podany przez niego adres mailowy lub konto użytkownika na stronie internetowej. 3) W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się lub treść nie została przypisana do konta użytkownika) należy skontaktować się z Usługodawcą. 4. [Pozostałe informacje] 1) W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto. 2) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

1. Użytkownik będący konsumentem nie ma prawa odstąpić od umowy, której przedmiotem jest zakup treść cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W innych przypadkach Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – drogą pocztową Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy. 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 6 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: kontakt@piel.pl 3. Reklamacja powinna zawierać: 1) Twoje imię oraz adres e-mail, 2) dokładny opis i powód reklamacji, 3) Twoje żądania, propozycje i wnioski. 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.

Art. 7 [Rozwiązywanie sporów]

1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 8 [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.piel.pl/polityka-prywatnosci/

Art. 9 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia: [WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY] (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) • Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) • Adres konsumenta(-ów) • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) • Data (*) Niepotrzebne skreślić.

A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.