/100

BANK PYTAŃ

ANESTEZJOLOGIA - LOSOWE PYTANIA (100)

1 / 100

1. Której tętnicy, ze względu na niezbyt dokładny pomiar, nie powinno się kaniulować u dziecka w celu pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną:

2 / 100

2. Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

3 / 100

3. Proszę wskazać zdanie NIEPRAWDZIWE:

4 / 100

4. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

5 / 100

5. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

6 / 100

6. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

7 / 100

7. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

8 / 100

8. Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z powrotem to?

9 / 100

9. Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

10 / 100

10. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

11 / 100

11. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

12 / 100

12. Wentylacja pęcherzykowa u noworodków w stosunku do osoby dorosłej jest:

13 / 100

13. W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki cechuje:

14 / 100

14. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

15 / 100

15. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

16 / 100

16. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

17 / 100

17. Przyczyną ostrej niewydolności oddechowej (ONO) NIE jest/są:

18 / 100

18. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

19 / 100

19. Ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną utrzymujemy na poziomie:

20 / 100

20. Żywienie przez zgłębnik pacjentów u których nie ma przeciwskazań do żywienia enteralnego powinno być rozpoczęte po przyjęciu na oddział intensywnej terapii w ciągu:

21 / 100

21. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

22 / 100

22. Pacjentka do planowego cięcia cesarskiego z powodu niefizjologicznego położenia płodu. Zespół anestezjologiczny nie stwierdził przeciwwskazań do wykonania znieczulenia przewodowego. Za zgodą pacjentki podjęto decyzję o wykonaniu znieczulenia przewodowego. Zapobieganie wystąpieniu zespołu żyły głównej dolnej polega na:

23 / 100

23. Skrót SIMV to:

24 / 100

24. Aby zmniejszyć opór klatki piersiowej podczas defibrylacji u dzieci poniżej 10 kg, optymalna siła nacisku na łyżki powinna wynosić:

25 / 100

25. W ostatnim dziesięcioleciu stosowanie ciągłych blokad obwodowych zyskało znaczną popularność w uśmierzaniu ostrego bólu pooperacyjnego po rozległych zabiegach ortopedycznych. Najistotniejszą zaletą tego typu analgezji w grupie chorych ortopedycznych jest:

26 / 100

26. Pilnym wskazaniem do tracheotomii u dziecka NIE jest:

27 / 100

27. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

28 / 100

28. Pielęgniarka może okresowo pozostać bez anestezjologa w trakcie znieczulenia, gdy anestezjolog został wezwany do:

29 / 100

29. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

30 / 100

30. 60-letni pacjent przyjęty do szpitala z powodu "ostrego brzucha" do operacji niedrożności jelit. W wywiadzie chorobowym alkoholizm i marskość wątroby. Zaplanowano zabieg w znieczuleniu ogólnym. Który z wziewnych środków anestetycznych jest najmniej toksyczny dla wątroby?

31 / 100

31. 45-letni pacjent przyjęty na blok operacyjny z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Jak należy przygotować pacjenta do zdjęcia zacisku z aorty?

32 / 100

32. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

33 / 100

33. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

34 / 100

34. Dren do klatki piersiowej zakładamy najczęściej:

35 / 100

35. Stosowanie pełnej heparynizacji jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania każdej techniki znieczulenia zewnątrzoponowego, natomiast podawanie profilaktycznych, niskich dawek niefrakcjonowanej heparyny jest dopuszczalne z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych:

36 / 100

36. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

37 / 100

37. Ostra niewydolność nerek (ONN) charakteryzuje się:

38 / 100

38. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

39 / 100

39. Dantrolen to preparat stosowany w wybiórczych stanach zagrożenia życia i znajduje zastosowania w:

40 / 100

40. Do metod oksygenacji pozaustrojowej należy:

41 / 100

41. Analgezja multimodalna, zgodnie z założeniami, powinna oddziaływać na wielu poziomach powstawania i przetwarzania bodźca bólowego (działanie obwodowe, rdzeń kręgowy, ośrodki nardzeniowe), przez to jest bardziej skuteczna niż metoda bazująca na oddziaływaniu na jednym z wymienionych poziomów

42 / 100

42. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

43 / 100

43. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to:

44 / 100

44. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

45 / 100

45. SIRS to określenie:

46 / 100

46. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

47 / 100

47. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

48 / 100

48. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

49 / 100

49. Skala Mallampatiego określa:

50 / 100

50. U pacjenta wystąpiła gwałtownie narastająca duszność, sinica, przyśpieszony oddech, tachykardia. Osłuchowo po jednej stronie występuje ściszenie szmerów oddechowych i odgłos opukowy bębenkowy. Na podstawie wymienionych objawów rozpoznano wystąpienie odmy prężnej i w związku z tym należy:

51 / 100

51. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

52 / 100

52. Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

53 / 100

53. Ocena czy dziecko oddycha powinna być oparta na:

54 / 100

54. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

55 / 100

55. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

56 / 100

56. Do objawów stłuczenia płuc NIE należy:

57 / 100

57. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

58 / 100

58. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie (EBP Evidence-Based Practice), należy m. in. krytyczne myślenie (critical thinking) charakteryzujące się:

59 / 100

59. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

60 / 100

60. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

61 / 100

61. W analgezji pooperacyjnej u 9 latka z miernym urazem tkanek przy natężenie bólu ocenionym na 4 - 6 pkt. (wg NRS), kiedy czas trwania dolegliwości bólowych jest krótszy niż 3 dni - NIE należy w:

62 / 100

62. Ciśnienie średnie (MAP-mean arterial pressure) oblicza się według następującego wzoru:

63 / 100

63. Decyzję o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje:

64 / 100

64. Najczęstszymi przyczynami powikłań w sedacji dzieci jest/są:

65 / 100

65. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

66 / 100

66. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

67 / 100

67. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u noworodka w czasie zabiegu wynosi:

68 / 100

68. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

69 / 100

69. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

70 / 100

70. Hemodializa w sposób sztuczny służy usunięciu toksyn mocznicowych z organizmu chorych z niewydolnością nerek. Wskaż twierdzenie prawdziwe:

71 / 100

71. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

72 / 100

72. Rytm z rozkojarzeniem czynności przedsionków i komór, w którym rytm przedsionków jest szybszy niż rytm komór, nazywamy:

73 / 100

73. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

74 / 100

74. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

75 / 100

75. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

76 / 100

76. Po podaniu surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

77 / 100

77. W związku z odnerwieniem przeszczepionego płuca, w opiece nad pacjentem należy zwrócić uwagę na:

78 / 100

78. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

79 / 100

79. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u noworodka w czasie zabiegu wynosi:

80 / 100

80. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

81 / 100

81. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choremu należy podać:

82 / 100

82. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

83 / 100

83. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do wspomagania ECMO to:

84 / 100

84. Które z poniższych płynów NIE są zalecane we wstępnej płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

85 / 100

85. Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

86 / 100

86. Po podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

87 / 100

87. Hipoglikemia u noworodka donoszonego, to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej:

88 / 100

88. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

89 / 100

89. Wskazaniem do tlenoterapii jest/są:

90 / 100

90. Po torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest:

91 / 100

91. Hemodializa w sposób sztuczny służy usunięciu toksyn mocznicowych z organizmu chorych z niewydolnością nerek. Wskaż twierdzenie prawdziwe:

92 / 100

92. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

93 / 100

93. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

94 / 100

94. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

95 / 100

95. Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z powrotem to?

96 / 100

96. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

97 / 100

97. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

98 / 100

98. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

99 / 100

99. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

100 / 100

100. Chrząstka nagłośni u dzieci jest położona na wysokości:

Your score is

The average score is 0%

0%