/50

BANK PYTAŃ

ANESTEZJOLOGIA - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 50

1. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

2 / 50

2. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

3 / 50

3. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

4 / 50

4. Po torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest:

5 / 50

5. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

6 / 50

6. Rodzajem znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego jest znieczulenie:

7 / 50

7. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

8 / 50

8. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

9 / 50

9. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

10 / 50

10. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

11 / 50

11. Grupa anestetyków dożylnych obejmująca tlenowe i siarkowe pochodne kwasu barbiturowego to:

12 / 50

12. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

13 / 50

13. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

14 / 50

14. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

15 / 50

15. Uzasadnieniem dla wczesnej intubacji dotchawiczej u pacjenta z rozległym oparzeniem jest:

16 / 50

16. Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

17 / 50

17. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

18 / 50

18. Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

19 / 50

19. Wskazaniem do wykonania blokady nerwu kulszowego są:

20 / 50

20. Maksymalna dawka dobowa fentanylu dla osoby dorosłej wynosi:

21 / 50

21. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa z a pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

22 / 50

22. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

23 / 50

23. U dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie:

24 / 50

24. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

25 / 50

25. 12 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. Jest przytomne, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. U dziecka należy wykonać:

26 / 50

26. Zimne powłoki skórne, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, spadek pojemności minutowej serca to niektóre typowe objawy różnych postaci wstrząsu z WYJĄTKIEM:

27 / 50

27. Zasadowica oddechowa ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

28 / 50

28. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

29 / 50

29. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

30 / 50

30. Układ bodźcoprzewodzącego serca układa się w następującej kolejności:

31 / 50

31. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

32 / 50

32. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

33 / 50

33. Hipotensja, oliguria, ochłodzenie obwodowych części ciała, zaburzenia świadomości, kwasica mleczanowa. Na t ej podstawie możemy przypuszczać, że chory jest we wstrząsie:

34 / 50

34. 7-letni chłopiec przyjęty do zabiegu usunięcia migdałków. Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą.Co należy bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

35 / 50

35. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

36 / 50

36. Przed indukcją znieczulenia ogólnego, kobietę ciężarną należy ułożyć:

37 / 50

37. Do oceny przepływu tkankowego w trakcie znieczulenia należą:

38 / 50

38. Wolutrauma jako skutek niepożądany wentylacji mechanicznej to:

39 / 50

39. Uzasadnieniem dla wczesnej intubacji dotchawiczej u pacjenta z rozległym oparzeniem jest:

40 / 50

40. Procedura rozpoznania śmierci mózgu przebiega w etapach. Etap I. obejmuje:

41 / 50

41. U dziecka z astmą, w celu zmniejszenia reaktywności dróg oddechowych, do znieczulenia stosuje się:

42 / 50

42. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

43 / 50

43. Anestetykiem wziewnym NIE jest:

44 / 50

44. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

45 / 50

45. W trakcie stosowania LFA (low – flow anaesthesia) lub MFL (minimal – flow anaesthesia) w aparacie do znieczulenia dopuszcza się utratę gazu z układu:

46 / 50

46. Kwasica oddechowa przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

47 / 50

47. Do objawów niewydolności oddechowej u dzieci NIE zalicza się występowania:

48 / 50

48. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO obejmuje:

49 / 50

49. Zespół aspiracji smółki oraz nadciśnienie płucne dotyczą głównie:

50 / 50

50. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

Your score is

The average score is 0%

0%